En nyhet är att vårdpersonalen ska få återkoppling kring resultatet av utredningar om vårdskador. Lisa van Duin (bilden), jurist vid enheten för hälso- och sjukvårdsjuridik, Socialstyrelsen, säger att det kan variera vilka som ska informeras. I vissa sammanhang är det bara de som var med, i andra fall, om det är en rutin som ändrats, kan det vara hela sjukhuset. Foto: Socialstyrelsen

Redan 2010, när patientsäkerhetslagen infördes, fick vården skyldighet att utreda alla händelser som medfört eller hade kunnat medföra vårdskada, inte bara de som är så allvarliga att de ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Fram till nu har det dock saknats närmare upplysningar kring hur detta ska gå till.

– De här föreskrifterna klär på den bestämmelsen och talar om hur man ska göra utredningen och vad man ska ta reda på. Man ska kunna använda dem i det praktiska arbetet i sin vardag, förklarar Lisa van Duin, jurist vid enheten för hälso- och sjukvårdsjuridik på Socialstyrelsen.

De nya föreskrifterna var tänkta att träda i kraft redan 1 januari 2016. Några månader innan de skulle träda i kraft drogs de tillbaka av Socialstyrelsen efter kritik från bland andra nätverket Sveriges chefläkare. Man reagerade mot att det inte gjordes någon åtskillnad mellan allvarliga och mindre allvarliga vårdskador, vilket kunde tolkas som att omfattade utredningsresurser skulle satsas även på mindre allvarliga händelser.

Enligt de nu beslutade förskrifterna behöver utredningen vid mindre allvarliga händelser inte vara lika omfattande som vid allvarliga händelser.

– I de nya föreskrifterna skriver vi att utredningen av en händelse som medfört eller hade kunnat medföra vårdskada ska ha en omfattning som är anpassad till händelsens karaktär, säger Lisa van Duin.

Eftersom vårdskador ibland upptäcks av andra vårdgivare innehåller den nya föreskriften en bestämmelse om att man ska informera andra vårdgivare om man upptäcker skador som inträffat hos dem.

En annan nyhet är en bestämmelse om att vårdpersonalen ska få återkoppling kring resultatet av utredningar om vårdskador.

– Vilka som ska informeras kan variera. I vissa sammanhang är det bara de som var med, i andra fall, om det är en rutin som ändrats, kan det vara hela sjukhuset, säger Lisa van Duin.

En kritiserad formulering i den tidigare versionen som inte finns med i den nya är kravet att vårdgivaren ska redovisa huruvida personalen agerat i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Enligt Läkarförbundet riskerade detta att leda till en återgång till en individcentrerad syn på vårdskador.

När det gäller allvarliga händelser ska de precis som tidigare anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Maria. Samtidigt med de nya förskrifterna från Socialstyrelsen träder även uppdaterade föreskrifter från IVO kring lex Maria i kraft. I samband med detta kommer man att göra det möjligt att göra lex Maria-anmälningar digitalt, berättar Ewa Sunneborn, ansvarig processägare och avdelningschef vid IVO:s region Mitt.

– Vi tänker att det kan vara positivt för den som anmäler för det innebär att man kan börja skriva och sedan pausa under tiden man tar in uppgifter från organisationen. För oss blir det mycket lättare när vi får in uppgifterna digitalt att samla och analysera och återföra mer aggregerat. Så vi tror att alla kan tjäna på det.

Läs även:

Kritik mot nya föreskrifter kring vårdskador

SLF ger tummen upp till förslag om systematiskt patientsäkerhetsarbete