Innan Kry och Min Doktor började erbjuda läkarkonsultationer på webben via två privata vårdcentraler i Jönköping fanns redan en möjlighet till digitala besök i länet. Landstingsdrivna Bra Liv nära riktar sig till Jönköpingsregionens egna invånare, vilka också utgör nio av tio patienter.

För Kry och Min Doktor är siffrorna de omvända: nio av tio patienter är hemmahörande i andra län.

När Region Jönköping förra året jämställde digitala besök med fysiska var syftet 

i första hand att erbjuda de egna patienterna ännu en kontaktväg till vården. Digitala besök sågs som verksamhetsutveckling – inte som affärsidé.

Nästan samtliga patienter som hänvisas till videobesök inom Bra Liv nära har först pratat med en sjuksköterska. Sedan lanseringen har intresset långsamt ökat till 100–150 besök per månad. Det är för lite för att innebära en avlastning för regionens övriga vårdcentraler.

– Det är bra att det växer långsamt och blir en del av vårt sortiment för en bättre tillgänglighet. Den verkliga avlastningen blir när patienter gör mer själva, säger Mats Osbeck, tf verksamhetschef vid Bra Liv nära.

Han tillägger att förutsättningarna för den utvecklingen finns på plats: hela regionen använder samma journalsystem.

– De som jobbar strategiskt med e-hälsa kanske skulle fokusera mer på ersättningsfrågor och att underlätta, snarare än att styra, tekniken. Det går inte att säga nej till utvecklingen med nätläkare, men ger man patienten makt att välja måste regelverket följa med. Man behöver rensa bort möjligheter att utnyttja en del av ersättningen till sådant som den inte är avsedd för, säger Ulf Österstad, läkare och föräldraledig verksamhetschef vid Bra Liv nära.   

De digitala besöken via privata vårdgivare som Kry och Min Doktor ersätts som utomlänsbesök, trots att patienterna är kvar hemma. Det är vårdgivaren som har flyttat sig och på så sätt kommer i åtnjutande av ersättningar i vårdvalssystemet. Rekommendationen från Sveriges Kommuner och landsting (SKL) om 650 kronor per läkarbesök är förvisso en sänkning jämfört med tidigare, men ändå mer än dubbelt så mycket som för ett vanligt besök.  

Bra Liv nära har kriterier för vilken typ av vård som lämpar sig för digitala besök. För sjukskrivningar längre än 14 dagar krävs fysiska besök, såvida det inte är patientansvarig läkare som sjukskriver. Läkemedel förnyas inte utan uppföljning. 

I den utvärdering som Region Jönköpings län gjorde av Bra Liv nära riktades ingen kritik mot antibiotikaförskrivningen, till skillnad mot vad som var fallet med Kry och Min Doktor.

– Vi ska kunna ta ett helhetsansvar. Hur använder vi detta och hushållar med resurserna? I stället för att bygga upp en kontrollapparat i efterhand, kan man försöka jobba korrekt från början, säger Ulf Österstad.