Bakgrunden till att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, inledde utredningen av läkarens yrkesutövning var att ett apotek i Västerbotten anmälde att läkaren skrivit ut en rad recept till en patient med expeditionsintervall som inneburit att patienten kunnat hämta ut stora mängder smärtstillande läkemedel.

Under utredningen inkom ytterligare en anmälan från en hälsocentral, där läkaren tidigare arbetat, som bland annat gällde underlåtenhet att dokumentera patientmöten.

Mot bakgrund av det valde IVO att närmare granska åtta patientfall från två vårdcentraler där läkaren arbetat.

IVO gör bedömningen att läkaren vid upprepade tillfällen förskrivit narkotiska läkemedel till dessa åtta patienter på ett sätt som inte överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet, Han har heller inte journalfört vidtagna åtgärder, vilket gör att det inte går att följa vården eller behandlingen av patienterna.

Läkaren slår dock ifrån sig kritiken om överförskrivning av smärtstillande läkemedel i flera av de granskade fallen. Vad gäller kritiken mot dokumentationen hänvisar läkaren bland annat till att han behandlat en av patienterna under lång tid vid en annan vårdcentral och att dokumentationen om behandling funnits där.

IVO är också kritisk i ett fall där läkaren, som noterat i journalen att en patient behövde kontrollera ögontrycket, inte kallat patienten till besök. I stället har läkaren kommunicerat och påmint patienten att komma in och kontrollera ögontrycket via dostext till förskrivna ögondroppar och sömnmedel. IVO anser att det finns risk att förvirra patienten och att detta förfarande inte är förenligt med kravet på en god och säker vård.

Läkaren uppger att han har för vana att kommunicera via dostext och att korta meddelanden i dostext fungerar utmärkt som komplement till övrig information och är en tillgänglig form av påminnelse inför nästa medicinförnyelse.

IVO har dessutom tagit del av mottagningslistor för åren 2013 och 2014 från en hälsocentral där läkaren arbetade. IVO konstaterar att läkaren inte dokumenterat 175 av sina patientbesök. Genom att läkaren på ett systematiskt sätt underlåtit att dokumentera patientbesök har han enligt IVO grovt åsidosatt vad som åligger honom enligt patientdatalagen och därigenom brutit mot en föreskrift som är av stor betydelse för patientsäkerheten.

Läkaren uppger att det var en mycket ansträngd arbetssituation på hälsocentralen under den aktuella tidsperioden, med brist på läkarsekreterare och annan vårdpersonal, samt att han var informell handledare för ny personal. Med facit i hand anser läkaren att han inte borde ha accepterat arbetsförhållandena och slutat.

IVO anser att arbetsförhållandena inte fråntar läkaren ansvaret att utföra sina arbetsuppgifter enligt rådande lagstiftning.

Utöver den nu aktuella granskningen framför IVO dessutom att läkaren i fråga tidigare tilldelats en varning från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, fått kritik av Socialstyrelsen i ett ärende 2012 och fått kritik av IVO i fyra ärenden mellan 2013 och 2016.

I sin sammantagna bedömning anser IVO att läkaren varit grovt oskicklig vid utövningen av sitt yrke och att läkaren visat sig uppenbart olämplig att utöva sitt yrke. IVO anser också att läkarens agerande visar på en tydlig ovilja att rätta sig efter tillsynsmyndigheternas beslut och att läkaren visar bristande respekt för gällande lagar och regler. IVO yrkar därför på att HSAN ska återkalla läkarens legitimation.

IVO:s utredning har också fått Västerbottens läns landsting att agera. Tidningen Norran, som tidigare publicerat en granskning av läkaren, rapporterar att landstinget nu kräver att läkaren inte ska få arbeta ensam vid den vårdcentral han är verksam vid.

– Vi förordar att tjänstgöring sker under handledning till saken är prövad av HSAN, säger Helen Björk vid landstingets ledningsstab till Norran.

Enligt tidningen har läkaren dessutom petats från sin roll som verksamhetschef vid den aktuella vårdcentralen.