Patientskadenämnden, som är rådgivande i ärenden om ersättning enligt patientskadelagen, har sju ledamöter: en ordförande som ska vara ordinarie domare, tre ledamöter som företräder patienters intressen, en ledamot ska vara medicinskt sakkunnig och en väl förtrogen med personskadereglering hos försäkringsgivare. Den sjunde ledamoten ska ha särskild kunskap om verksamhet som rör hälso- och sjukvård.  

Alla ledamöter utom försäkringsgivarledamoten utses av regeringen.

I ett förslag till ändring av förordningen om Patientskadenämnden föreslås att nämnden vid behov ska kunna ta in ytterligare en medicinskt sakkunnig ledamot, ett förslag som Läkarförbundet är positiv till.

En annan förändring är att bestämmelserna om jäv föreslås flyttas från förordningen om Patientskadenämnden till nämndens arbetsordning. Den förändringen hyser Läkarförbundet viss tveksamhet för. Förslaget kan uppfattas som att regleringen flyttas till en författning av lägre dignitet, skriver förbundet i sitt remissvar.