Det är första gången som Kunskapscentrum kvinnohälsa, som bildades förra året, har gjort en sammanställning över kvinnohälsan i Skåne. Resultaten i rapporten »Sexuell och reproduktiv hälsa i Skåne« pekar på skillnader i bland annat mödrahälsovården beroende på födelseland och utbildningsnivå.

Stödinsatser på grund av förlossningsrädsla gavs under 2015 till 7,2 procent av de gravida kvinnor i Skåne som var födda i Sverige, men bara till cirka 4,2 procent av kvinnorna födda utanför Norden. Detta trots undersökningar som visar att kvinnor födda utanför Sverige har högre prevalens av förlossningsrädsla. »Det föreligger således en diskrepans mellan vilka som i störst utsträckning upplever psykisk ohälsa under graviditeten och vilka som erhåller stöd«, skriver rapportförfattarna.

Statistiken kring antalet besök på barnmorskemottagning är enligt rapporten svårtolkad beroende på osäkerhet i underlaget, men den tyder på att kvinnor födda utanför EU, kvinnor med tolkbehov och kvinnor med enbart grundskoleutbildning har färre besök på barnmorskemottagning under graviditeten än kvinnor som är födda i Sverige, kvinnor som är högutbildade och kvinnor som saknar tolkbehov.

Region Skåne erbjuder tio besök i basprogrammet för graviditetsövervakning. Kvinnor där barnmorska registrerat att tolk användes hade i genomsnitt 7,7 besök, medan de som inte hade använt tolk hade 8,5 besök på barnmorskemottagning.

Till eftervårdsbesök inom 16 veckor efter förlossningen kom 85 procent av kvinnorna. Kvinnor med låg ålder, låg utbildningsnivå, födelseland utanför Norden samt med låg självskattad hälsa kom enligt rapporten i mindre utsträckning på eftervårdsbesök.

Grupperna som har lägre besöksfrekvens har också högre prevalens av fetma, tobaksanvändande och alkoholkonsumtion och ett större behov av vård, så detta är något som behöver uppmärksammas, enligt rapporten.

I samband med rapporten om kvinnohälsa släpptes ytterligare två rapporter som beskriver nuläge och prioriterade åtgärder för en mer jämlik hälsa: »Migration och hälsa – en omvärldsanalys«, som handlar om hur migrationsprocesser påverkar hälsan, och årsrapporten om barnhälsovården i Region Skåne. 

Av rapporten om migrationsrelaterad hälsa framgår att risken för att dö i samband med en förlossning är fyra gånger högre om mamman är utlandsfödd, att upp till 76 procent av ensamkommande barn kan vara drabbade av psykisk ohälsa, att 30 procent av nyanlända syrier uppger att de har utsatts för tortyr och att migranter från Irak som bor i Sverige har dubbelt så hög förekomst av diabetes jämfört med svenskfödda.

Övrigt ur rapporten »Sexuell och reproduktiv hälsa i Skåne«

  • Under 2015 skrevs 17 439 kvinnor in på barnmorskemottagningarna i Skåne.
  • 23,7 procent av de gravida kvinnorna i Skåne är födda utanför EU, vilket är den högsta andelen i riket. Att tolk används i enbart 5,6 procent av fallen förefaller lågt, och skillnaden behöver granskas ytterligare, enligt rapporten.
  • Skåne har näst högst andel diagnostiserade graviditetsdiabetiker, incidensen var 3,1 procent år 2015, jämfört med den nationella incidensen på 1,7. Låg utbildningsnivå, ärftlighet och fetma är relaterade till förhöjd risk för gravididitetsdiabetes.
  • Medelåldern för förstföderskor i Skåne är 29,2 år, jämfört med 28,9 år i riket.
  • Övervikt och fetma var vanligare bland kvinnor födda utanför Sverige (cirka 44 procent överviktiga eller feta) och kvinnor med enbart grundskola (51 procent) jämfört med kvinnor födda i Sverige (38 procent) och kvinnor med eftergymnasial utbildning (37 procent).
  • I Region Skåne röker sex procent av kvinnorna i graviditetsvecka 32, vilket är näst högst i Sverige.
  • 13,8 procent av kvinnorna har diagnostiserad depression ett år efter förlossningen och 16,8 procent har anpassningsstörningar och reaktioner på svår stress. Båda siffrorna ligger över riksgenomsnittet 10 procent respektive 9,9 procent.