Folkhälsomyndigheten har uppdaterat skriften »Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos – Hälsokontroll, smittspårning, behandling av latent infektion och vaccination«.

Den största förändringen jämfört med tidigare rekommendationer är att vaccination med BCG inte längre rekommenderas till någon grupp vuxna, inte heller studenter inom vårdyrken.

»Effekten av BCG är inte tillräckligt god för vuxna, medan vaccinet har bättre effekt på barn. Den viktigaste förebyggande åtgärden vid arbete i riskmiljö för vuxna är adekvat använd skyddsutrustning och att hygienrutiner följs«, skriver Folkhälsomyndigheten på sin webbplats

Risken för smitta inom vård och omsorg bedöms som obetydligt högre än för befolkningen i stort. Det har dock förekommit vårdrelaterad tbc-smitta på senare år i Sverige, bland annat vid bristande hygienrutiner i samband med bronkoskopi, och majoriteten av dem som insjuknat gjorde det trots BCG-vaccination.

Preventiva åtgärder är att identifiera personer med symtom som kan tyda på aktiv tbc och läkarundersöka och utreda dessa. För att förhindra vårdrelaterad smitta ska det finnas isoleringsrutiner för luftburen smitta och personal som har god kännedom om hur man handhar personlig skyddsutrustning i form av andningsskydd. 

I Arbetsmiljöverkets författningssamling finns krav på att personal utbildas i de smittrisker som kan förekomma i verksamheten. 

En annan nyhet i rekommendationerna är ett nytt kapitel om latent tuberkulos (LBT1).

Rekommendationerna, som främst vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården, publicerades första gången 2007 och uppdaterades 2012. Socialstyrelsen ansvarade för de tidigare versionerna.

Tuberkulos

Världshälsoorganisationen (WHO) Uppskattar att fler än tio miljoner människor varje år smittas i aktiv tuberkulos (tbc) och att nära 4 000 människor dör varje dag till följd av sjukdomen. De flesta som smittas får en inaktiv vilande form av sjukdomen, latent tuberkulos (LTB1).

I Sverige har sjukdomen ökat under 2000-talet från fem till drygt sju nya fall per 100 000 invånare och år. De flesta av dem har något samband med personer som flyttat hit från länder med hög prevalens av tbc. Bland personer födda i Sverige ligger incidensen på cirka ett fall per 100 000 invånare och år.

Källa: »Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos – Hälsokontroll, smittspårning, behandling av latent infektion och vaccination«