Saco har analyserat lönerna hos 348 000 medlemmar i Saco-förbunden för att se om lönen för akademiker påverkas av vilket land man är född i. Läkare är en av nio yrkesgrupper som granskats närmare, och rapporten visar att mellan läkare som är födda i Sverige av två inrikesfödda föräldrar och läkare födda i »övriga världen«, dvs. utanför Europa eller Nordamerika, skiljer det åtta procent i lön till de senares nackdel. Analysen visar också att den grupp som har högst lön är läkare från andra nordiska länder, som tjänar sex procent mer än läkare med två Sverigefödda föräldrar.

Jämfört med andra grupper är rålöneskillnaderna bland läkare förhållandevis måttliga; bland ekonomer i privat sektor är skillnaden mellan personer födda i Sverige av två inrikesfödda föräldrar och personer födda i övriga världen hela 23 procent. Bland läkare går också en stor del av skillnaderna att förklara med skillnader i bakgrundsfaktorer. När man tar hänsyn till skillnader i ålder, kön, län, sysselsättningsgrad, anställningsform och huvudman samt skillnader i utbildningslängd, -inriktning och -land sjunker skillnaden mellan läkare med svensk bakgrund och läkare från övriga världen till fem procent. När man lägger till skillnader i befattning – en generell trend är att utrikesfödda akademiker är underrepresenterade på högre befattningar – sjunker denna skillnad till två procent. Mellan övriga grupper av läkare försvinner i princip alla löneskillnader när man tar hänsyn till samtliga bakgrundsfaktorer.