Efter krav från Arbetsmiljöverket har BUP kompletterat sin handlingsplan för att komma till rätta med de omfattande arbetsmiljöproblemen för klinikens läkare.

Bland annat ska en läkare med medicinskt ledningsansvar (MLA) införas på alla enheter för att säkerställa läkarnas inflytande på verksamheten. Genom att sektionschefen deltar i läkargruppens möten ska man säkerställa att information därifrån når klinikens ledningsgrupp. Handlingsplanen innehåller även åtgärder för att öka läkarbemanningen och minska jourbelastningen.

Det var sommaren 2016 som läkarföreningens skyddsombud slog larm om den svåra arbetsmiljön på BUP vid Akademiska sjukhuset. En kartläggning genomfördes som pekade på en rad allvarliga arbetsmiljöbrister för läkarna, däribland att man saknade stöd från sina närmaste chefer och att chefsorganisation och arbetsledning inte fungerade.

Arbetsgivaren har tidigare presenterat en handlingsplan för att komma till rätta med problemen, men Arbetsmiljöverket ansåg den inte vara tillräcklig. Om Arbetsmiljöverket anser att den nya handlingsplanen inte räcker har myndigheten möjlighet att lösa ut ett tidigare lagt vite på 100 000 kronor.