Syftet med enkäten som Sveriges Kommuner och landsting, SKL, skickar ut till samtliga landsting och regioner är att följa upp hur sommaren på sjukhusen har varit utifrån såväl bemannings- som patientsäkerhetssynpunkt.

Inför sommaren förväntade sig så gott som alla landsting och regioner att bemanningssituationen skulle bli ansträngd, enligt SKL. 16 av 19 svarande landsting och regioner uppger i enkätsvaren att det också blev som förväntat. Tre landsting/regioner bedömde att det blev bättre än väntat.

Enligt SKL har dock inget landsting upplevt att patientsäkerheten varit hotad, men på grund av eftersläpning av inrapporterade data går det ännu inte att säga om antalet vårdskador har minskat eller ökat under sommaren.

Trots att det periodvis varit ansträngt gör SKL bedömningen att landstingen och regionerna sammantaget levererat en god och säker vård under perioden. Några framgångsfaktorer som nämns är bland annat personalens engagemang, tidig planering och genomtänkta rutiner.

Antalet överbeläggningar och utlokaliseringar under sommaren, mätt till sista veckan i juli, har dock ökat jämfört med motsvarande period förra året.

– Det är naturligtvis allvarligt, men vården har kompetenta och engagerade medarbetare som kan hantera dessa situationer på ett sätt som minimerar riskerna, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen vård och omsorg på SKL, i ett pressmeddelande.

Dessutom har antalet disponibla vårdplatser totalt sett varit något färre jämfört med samma period förra året.

Inom kort väntas siffror gällande överbeläggningar och utlokaliseringar för hela sommarperioden, det vill säga juni, juli och augusti.

I årets enkät inkluderades också frågor om förlossningsvården. Av de 18 landsting och regioner som svarade på dessa uppgav 12 att de inte haft någon platsbrist. Sex landsting och regioner har behövt hänvisa patienter vidare, totalt 515 inom de egna landstingen och 104 till andra landsting. Dessutom hänvisades ett antal patienter från Region Uppsala till Åbo i Finland, vilket Läkartidningen tidigare berättat.

Ta del av hela SKL:s enkät om sommaren i vården här.

Tidigare artiklar:

SKL: Säker vård trots överbeläggningar

Sommaren värst i Sörmland