Läkartidningen rapporterade i slutet av förra året att brittiska University College London, UCL, initierat en oberoende granskning. Detta med anledning av uppgifter som framkommit om kirurgens Paolo Macchiarinis verksamhet och att ett antal forskare knutna till universitetet haft en nära koppling till honom.

Bland annat tillverkade Alexander Seifalian, professor i biomaterialvetenskap och tidigare verksam vid UCL, den syntetiska luftstrupe som användes vid den första av de uppmärksammade operationerna som Paolo Macchiarini utförde vid Karolinska universitetssjukhuset.

Nu är den oberoende utredningen, som letts av Stephen Wigmore, professor i transplantationskirurgi vid Edinburgh University, klar.

I utredningen riktas kritik mot att experimentella implantat tillverkade av forskare vid UCL skickades utomlands för användning på människor trots att tillstånd enbart fanns för användning i laboratorie- eller djurförsök. Förutom en artificiell luftstrupe handlar det bland annat om en syntetisk tårkanal.

I rapporten framkommer också att Alexander Seifalians laboratorium inte var licensierat att tillverka produkter för klinisk användning samt att inget tillstånd heller sökts för att använda preparaten utan licens – vilket kan beviljas när det exempelvis rör sig om så kallade »compassionate use«-fall.

Enligt Stephen Wigmore har patienterna i stort sett använts som mänskliga försökskaniner.

– Det är väldigt allvarligt och ganska skrämmande att tänka sig att någon skulle kunna tillverka den här sortens preparat utan att veta vilka regler som styr, säger Stephen Wigmore till The Guardian.

Däremot går det inte att fastslå att fel eller brister hos forskare vid UCL kan kopplas till att den patient som Paolo Macchiarini opererade i Sverige 2011 avled.

UCL har i ett uttalande meddelat att de kommer att agera utifrån utredningens rekommendationer. Det innebär bland annat att rapportera utredningens resultat till den brittiska läkemedelsmyndigheten och till Karolinska institutet.

Dessutom ska utbildning och stöd till personalen förbättras, för att säkerställa att regelverk och bestämmelser kring klinisk användning av biomedicinska preparat följs och att åtgärder vidtas för att standardisera och klargöra policy och praxis.

Universitetet vill också förbättra övervaknings- och godkännandeprocesser för produkter med kliniska tillämpningar.

Ta del av den aktuella rapporten om UCL i sin helhet här.