Granskningen, som är gjord på uppdrag av sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting, pekar på flera kvalitetsbrister i Capio Hjärnhälsans och Praktikertjänsts sätt att bedriva vuxenpsykiatri. Det handlar bland annat om brister i journalhantering, vårdplaner, utvärderingar, läkemedelsgenomgångar och fakturering.

– Det finns två delar i det här. Dels är det den ekonomiska delen; självklart ska man använda skattemedel på rätt sätt. Sedan har vi patientsäkerhetsdelen som jag ser som den allvarliga delen, säger Maria Hägerstrand, enhetschef för psykiatri vid Stockholms läns landsting, i en kommentar till Svenska Dagbladet.

För Capio Hjärnhälsans del visar granskningen exempelvis att det saknades en strukturerad vård- och omsorgsplan i mer än åtta av tio av de registrerade vårdtillfällena.

Praktikertjänst hade generellt sett en god journaldokumentation, men däremot var nästan hälften av de granskade suicidriskbedömningarna undermåligt utförda eller saknades helt.

Enligt Svenska Dagbladet har hälso- och sjukvårdsförvaltningen i ett varningsbrev till de aktuella vårdgivarna meddelat att de i och med bristerna gjort sig skyldiga till avtalsbrott. Nu ska både Capio och Praktikertjänst betala tillbaka pengar – drygt 234 000 kronor respektive 172 000 kronor.

En uppföljande granskning för att kontrollera om Capio och Praktikertjänst åtgärdat bristerna är tänkt att genomföras i slutet av 2017 eller i början av 2018.