Åtta av tio svenskar som är 65 år eller äldre är nöjda med vården. Det visar rapporten International Health Policy Survey 2017, som jämför vården i Sverige med tio andra länder – däribland Tyskland, Storbritannien och USA.

7 000 svenskar har deltagit i undersökningen som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys publicerade på fredagen.

Detta till trots upplever få svenskar att tillgängligheten är god. Bara 26 procent tycker att det är lätt att få vård kvällar och helger utan att besöka en akutmottagning. Det är den lägsta siffran i undersökningen. I USA och Frankrike var ungefär hälften av de tillfrågade nöjda med tillgängligheten, och tre fjärdedelar var nöjda i Nederländerna.

Andelen som har en fast läkarkontakt i Sverige har minskat från 67 procent år 2014 till 60 procent i dag. Det är den lägsta siffran i undersökningen. Det kan jämföras med det land med näst lägst siffra, vilket är Storbritannien med 84 procent. Störst andel har Frankrike, där 99 procent av de tillfrågade hade en fast vårdkontakt. Däremot kan tilläggas att den svenska befolkningen som är 75 år och äldre i större utsträckning har en fast vårdkontakt än gruppen 65+.

Enligt respondenterna i den svenska undersökningen är vårdpersonalen bra på att förklara saker på ett begripligt sätt. Men svenskarna upplever i lägre utsträckning än andra att de är delaktiga i vården. Sverige är sämst i klassen när det gäller hur mycket av patientens medicinska historia läkaren känner till – 68 procent känner att läkaren har viktig information. Sverige är näst sämst när det gäller läkares uppmuntran till patienter att ställa frågor. Sveriges 41 procent kan jämföras med ettan, Australien, där 87 procent av de tillfrågade tycker så. Dessutom upplever svenska kvinnor i lägre utsträckning än män att de uppmuntras att ställa frågor.

Den sämre delaktigheten märks inte minst i fråga om dem som har kroniska sjukdomar. Även här placerar sig Sverige längst ned när det gäller att förse patienterna med en behandlingsplan, diskutera målsättningar, prioriteringar och läkemedel. 40 procent av dem med en kronisk sjukdom har en behandlingsplan, vilket är hälften gentemot många andra länder.

Det är också endast 40 procent av de tillfrågade som har fått information om vilka symtom de ska vara vaksamma på, vilket även det ger Sverige en sistaplats. Fler svenskar 65+ får en genomgång av sina läkemedel i dag jämfört med 2014, men med 53 procent kommer Sverige sist i jämförelsen där Nya Zeeland är bäst på 89 procent.