Det var i september som man vid enheten för klinisk kemi i Lund upptäckte att inte alla kommentarer angående avvikelser i blodcellers utseende, som lagts till i ett digitalt bildhanteringsprogram, sändes över till laboratoriets datasystem och ut i svaren till beställarna. 

Det handlar om beställningar av differentialräkning av leukocyter i blod. Varje blodprov analyseras med en automatiserad cellräknare och svar skickas ut automatiskt, förutsatt att cellräknaren inte larmar och halterna av de cellklasser som ingår i provet är normala.

Om analysinstrumentet larmar, vilket kan bero på misstanke om avvikelse i form av omogna eller morfologiskt avvikande celler, genomförs en manuell kontroll. Cellerna fotograferas med ett automatiskt mikroskop och bilderna förs in i ett digitalt bildhanteringsprogram, där de granskas och vid behov förses med en kommentar.

Nu visar det sig att programmet, sedan den senaste uppdateringen gjordes, inte sänt över kommentarerna till det system som skickar ut svar till beställarna. Informationen i kommentarerna kan vara av värde för ställningstagande till fortsatt utredning, skriver Region Skåne i den lex Maria-anmälan som gjorts med anledning av händelsen. 

Totalt saknas information om cirka 8 700 analyser. Ungefär 600 av dessa hade en svarskommentar som inte rapporterats till beställaren.

I en manuell genomgång har Region Skåne lyckats spåra merparten av de icke rapporterade kommentarerna och konstaterar att den information som de innehöll på olika sätt ändå kommit fram i handläggningen av proven. De medicinska konsekvenserna bedöms därför vara begränsade, men det går enligt regionen inte att utesluta att utredningen av någon enskild patient kan ha fördröjts.

Felet i programvaran ska nu vara åtgärdat.