Problemet framkom vid oanmälda inspektioner av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, på Skaraborgs sjukhus akutmottagningar i Skövde och Lidköping. Utifrån intervjuer med hälso- och sjukvårdspersonal och verksamhetschefer bedömer IVO att det finns brister i läkemedelshanteringen.

På akuterna utförs ordinationerna i pappersform, medan vårdavdelningarna använder ett elektroniskt ordinationssystem. De bägge systemen är inte kompatibla och IVO ser därför en risk för uteblivna eller dubbla läkemedelsdoser. Bland personalen finns en önskan om en sammanhållen läkemedelsmodul för hela vårdkedjan.

Inspektionerna i Lidköping och Skövde är en del av en pågående nationell tillsyn som ska ge en samlad bild av patientsäkerheten i samband med övergången från akutmottagningar till vårdplatser inom slutenvården. Resultatet i sin helhet kommer att presenteras av IVO under 2018.