Mötet i Vatikanstaten arrangeras av World Medical Association (WMA), vars medicinsk-etiska kommitté leds av Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. Under två dagar har bland annat läkarassisterat självmord och eutanasi diskuterats, men också flera andra relaterade frågor som lagstiftning, samvetsfrihet och samhällets skyldigheter.

Just omfattningen och bredden på de olika frågorna är något Heidi Stensmyren lyfter fram när hon sammanfattar diskussionerna.

– Det har tidvis varit väldigt friska diskussioner. Ämnet är brett och rör sig om allt från patientautonomi till lagstiftning om läkarassisterat självmord, i perspektivet av bristande tillgång till vård, erfarenheter från olika modeller och etik. Det är medicinsk etik, juridisk etik, olika kulturers och religioners etik och värderingar och hur etik kommer till uttryck i olika länder och deras lagstiftningar. Döendet är en väldigt personlig sak, men det är också en fråga med sociala implikationer, säger Heidi Stensmyren.

– Frågan sätts också i relation till vilken hälso- och sjukvård som tillhandahålls. Jämlik tillgång till vård är ett stort problem i världen. Hur ofta är det så att frågan om läkarassisterat självmord kommer upp i samband med att man upplever en otillfredsställande palliativ vård? Den här frågan behöver också ses i kontexten av vilken vård som finns, om det finns en god kontinuitet i relationen mellan patienten och läkaren. De modeller för läkarassisterat självmord som oftast lyfts fram har i regel en stabil patient–läkarrelation som central komponent. Det man vill uppnå är en värdig död, och det har diskuteras mycket, fortsätter hon.

Heidi Stensmyren berättar också att man under mötet diskuterat den mediala bilden av vården i livets slutskede, och att begrepp som eutanasi, läkarassisterat självmord och terminal sedering riskerar att blandas ihop. Det kan i sin tur leda till att man i den offentliga debatten pratar om olika saker.

– Sedan har vi diskuterat läkarnas roll. Bör läkarna ta del i den offentliga debatten? Är det här en fråga som hör hemma i medicinen överhuvudtaget? Det är många olika frågor som bubblar, och det finns ett stort engagemang.

Vad hoppas du att mötet ska ge?

– Det här är mångfacetterat. Det är inte en enskild fråga utan många. Det jag önskar är att vi ska ha en öppen debatt och diskussion om det hela. Vi behöver öka kunskapen om frågorna.

I Sverige väntas Statens medicinsk-etisk etiska råd, Smer, inom kort publicera en rapport om som berör frågan om dödshjälp. Heidi Stensmyren hoppas bland annat att rapporten ska klargöra begrepp och ge ökad kunskap.

– Min förväntning är att den tydligt ska klargöra begreppen som vi använder. Eutanasi, läkarassisterad dödshjälp och så vidare. Att rapporten utifrån en svensk kontext klargör vad vi menar när vi pratar om de här begreppen. Och gärna en kunskapssammanställning rörande de modeller som har funnits ett tag. Kunskap är viktigt när man diskuterar med varandra. Har man samma bakgrundsfakta så får man också en bättre debatt.

– Sedan hoppas jag också att rapporten kan klargöra de olika modellerna. Hur det till exempel fungerar i Nederländerna och hur Oregon-modellen fungerar. Det är inte solklart för varken allmänheten eller för läkarkåren.