För snart ett år sedan fick Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och Läkemedelsverket i uppdrag av regeringen att ta fram producentoberoende information om så kallade biosimilarer, det vill säga funktionella kopior av biologiska läkemedel.

De senaste åren har allt fler biosimilarer gjort entré på marknaden eftersom storsäljande och för landstingen kostsamma läkemedel redan har eller snart kommer att tappa sina patent.

I dag onsdag presenterar de båda myndigheterna sin rapport för Socialdepartementet.

I rapporten skriver Läkemedelsverket bland annat att det är okontroversiellt att välja en biosimilar vid nyinsättning. Och att det inte heller finns några hinder för läkare att byta mellan biosimilar och referensläkemedel (»switch«) när sjukdomen är i stabil fas och patienten välinformerad.

Däremot rekommenderas tills vidare inte upprepade byten mellan biosimilar och referensprodukt, främst på grund av att risken för immunologiska reaktioner inte belysts tillräckligt.

Syftet med den producentoberoende informationen är enligt Svante Rasmuson, chef vid enheten för marknadsanalys på TLV, att guida sjukvården vid användning av biologiska läkemedel och biosimilarer.

– I en tidigare rapport kom vi på TLV fram till att i princip all information om biosimilarer kom från företagen själva och att det därmed kan vara svårt för sjukvården att bedöma den, säger han.

I slutänden är syftet också att främja konkurrens och därmed mer kostnadseffektiv användning av läkemedel, och att fler ska få tillgång till behandling.

– Det kan vi redan konstatera sker i takt med att det har kommit in fler biosimilarer. Den genomsnittliga kostnaden för att behandla en patient har gått ner och vi ser vi ju tydligt hur volymerna går upp också, nästan utan undantag, säger Svante Rasmuson och fortsätter:

– Förhoppningen är att den producentoberoende informationen ytterligare ska bidra till den trenden.

Marknaden för biologiska läkemedel uppgick förra året till närmare 11 miljarder kronor, vilket motsvarar en fjärdedel av den totala läkemedelsmarknaden.