Finansinspektionen (FI), som är tillsynsmyndighet över försäkringsbolagen, har tidigare fått i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera försäkringsbolagens processer och rutiner gällande skaderegleringen vid personskador. I uppdraget ingick att belysa de medicinska rådgivarnas roll.

Nu är arbetet klart och i rapporten »Skadereglering vid personskada« som presenterades på fredagen är en övergripande slutsats att handläggningen av personskador i stort sett fungerar bra, men att det finns vissa förbättringar att göra.

I delen som berör medicinsk rådgivning konstaterar FI att en stor del av den kritik som skadedrabbade personer fört fram riktar sig mot de läkare som anlitas och utför medicinsk rådgivning åt försäkringsbolagen, och vars utlåtanden ofta har en avgörande betydelse för utgången i ett skadeärende. 

Bland annat saknas ibland tilltro till de medicinska bedömningarna, och vissa ifrågasätter på vilka grunder försäkringsbolagen anlitar dessa försäkringsläkare och hur de ersätts. Dessutom kan det enligt FI vara svårt att förstå varför försäkringsbolagets beslut inte enbart grundar sig på slutsatser från den behandlande läkaren.

FI konstaterar att försäkringsföretagen förvisso kvalitetsgranskar sina skadeärenden, men att det saknas en oberoende granskning. I syfte att kvalitetssäkra och öka förtroendet för den medicinska rådgivningen bedömer FI att den behöver stå under särskild tillsyn. FI anser att tillsynen bör omfatta kriterier för hur och på vilka grunder läkare väljs, krav på rätt och tillräcklig läkarkompetens samt frågor om intressekonflikter.

FI anser dessutom att det finns behov av att värdera om de medicinska bedömningarna är väl utförda, objektiva, enhetliga, och utförda utifrån korrekta underlag.

Utan en oberoende granskning som säkerställer grundläggande kvalitet kommer förtroendet för den medicinska rådgivningen fortsatt att vara föremål för återkommande missnöje, skriver Finansinspektionen.

För att kunna bedriva tillsyn avseende ovanstående punkter anser FI att det behövs medicinska kunskaper, vilket saknas hos myndigheten. Därför föreslår FI att det tillsätts en utredning med uppdrag att närmare undersöka var och hur en sådan tillsyn ska inrättas.

Vad gäller formerna för arvodering av dessa läkare har det enligt FI inte framkommit något som tyder på att den skulle vara olämplig.

Finansinspektionens rapport finns att ta del av i sin helhet här.