Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har gjort oanmäld tillsyn vid Stockholmssjukhusens akutmottagningar med fokus på patientsäkerhet i samband med övergången mellan akutmottagning och vårdplats i sluten vård. För tre av sex granskade akutmottagningar bedömer IVO att vårdgivaren inte uppfyller kraven på en god och säker vård.

Vid tillsynen av akutmottagningen på Södersjukhuset framkom bland annat att det är vanligt att patienter vårdas på akutmottagningen i väntan på vårdplats, och det händer att den berörda patientgruppen blir kvar på akutmottagningen i över ett dygn, framför allt beroende på att det saknas disponibla vårdplatser.

Vid tiden för IVO:s inspektion på Södersjukhuset låg en rad patienter i korridoren, där det dessutom saknas larmanordning. Enligt IVO utgör detta en brist bland annat därför att patienternas behov av en trygg miljö inte kan tillgodoses.

Därtill konstateras brister i läkemedelshanteringen.

Akutmottagningen vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna får liknande kritik. Personalen uppgav att det händer att patienter blir kvar på akutmottagningen i över tolv timmar, men att man försöker säkra vården efter de förutsättningar som finns. Bland annat finns övervakningsplatser inom synhåll för personalen och i möjligaste mån försöker man placera patienter i väntan på slutenvårdsplats där det finns larmanordning. Men det har funnits tillfällen då både sängar och britsar tagit slut.

Att patienter i form av olika lösningar vårdas i korridoren är dock en brist mot patientsäkerheten, skriver IVO i sitt beslut.

Vårdgivaren uppger enligt IVO att orsaken till de långa vistelsetiderna på akuten är brist på disponibla vårdplatser, vilket i sin tur har orsakats av bemanningsvårigheter avseende sjuksköterskor.

Gällande akutmottagningen på Danderyds sjukhus kräver IVO att vårdgivaren säkerställer att patienter i väntan på en plats i sluten vård inte vårdas i en kulvert, vilken ibland används när det är särskilt högt tryck på akutmottagningen och det blir fullt i korridoren. Kulverten är både passage för sjuktransporter och för allmänheten, och att vårda patienter där utgör enligt IVO en brist.

Målet för Danderyds akutmottagning är att patienter med beslut om inläggning ska överföras till en vårdavdelning inom 30 minuter. Vid IVO:s inspektion hade två patienter väntat i över åtta timmar på en vårdplats.

Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och Karolinska universitetssjukhuset i Solna ska senast i mars nästa år redovisa vilka åtgärder som vidtagits.

Avseende akutmottagningarna på Norrtälje sjukhus och på Capio S:t Görans sjukhus konstaterar IVO att vårdgivaren uppfyller kravet på en god och säker vård för den aktuella patientgruppen.

Vid Södertälje sjukhus förekommer det att patienter vårdas på akutmottagningen i väntan på en vårdplats, men personalen har möjlighet att ta hand om patienterna på ett sätt som gör att risken för vårdskador kan minimeras, skriver IVO i sitt beslut. Därför bedömer IVO att vårdgivaren i stort sett uppfyller kravet på en god och säker vård.

– Jag ser allvarligt på kritiken från IVO, men sedan är det så att varje vårdgivare nu måste vidta åtgärder och redovisa dem till IVO utifrån den kritik som kommit, säger Johan Bratt, chefläkare i Stockholms läns landsting, i en kommentar till Läkartidningen.

Han anser att ansvaret för bristerna ytterst ligger på sjukhusen, men att landstinget på ett mer övergripande plan kan hjälpa till att samordna och koordinera åtgärder för att komma tillrätta med bristerna.

– Orsaken till kritiken är ofta att patienterna får vistas för länge på akutmottagningen i väntan på vårdplatser i slutenvården. Bristen på vårdplatser beror till stor del på brist på sjuksköterskor och vårdgivaren har huvudansvaret att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera sjuksköterskor och behålla erfarna sjuksköterskor. Sedan har vi i landstinget en övergripande roll att se till att vara en attraktiv arbetsgivare och samordna åtgärder när det gäller arbetsmiljö, arbetsscheman, lön och ersättning.

IVO har ännu inte presenterat någon tillsynsrapport gällande akutmottagningen på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.