Först var det inte okej, sedan blev det okej, och nu är det återigen inte okej. Fallet handlar om den funktion i nätjournalerna som låter en patient dela sin journal till ett »ombud«, och det har nu tagits upp av samtliga rättsliga instanser. Juridiskt är det ett rättsfall mellan Datainspektionen och Region Uppsala, men funktionen finns i hela Sverige eftersom alla landsting använder samma system.

Det började år 2014 när Datainspektionen beordrade regionen, som då hette Landstinget i Uppsala län, att stänga ombudsfunktionen. Anledningen var att den skulle strida mot patientdatalagen. Den bedömningen delade också förvaltningsrätten.

Men i nästa instans, kammarrätten, ändrades beslutet år 2016. Domstolen menade då att det finns en överordnad princip: att uppgifter får lämnas ut med samtycke från patienten i fråga.

Vanligen stannar ärenden i kammarrätten, men fallet med Uppsalas nätjournaler tog sig hela vägen upp i Högsta förvaltningsdomstolen. Den har rivit upp kammarrättens beslut och givit Datainspektionen rätt i att kräva att ombudsfunktionen tas bort. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att patientdatalagen enbart ger stöd för patientens direktåtkomst till journalen.

I domen skriver Högsta förvaltningsdomstolen att »ordalydelsen i patientdatalagen ger inte uttryck för annat än att det endast är till patienten själv som vårdgivaren får ge direktåtkomst«. Därmed befästs den ursprungliga kammarrättsdomen.

Nätjournalsystemet ägs av landstingens eget e-hälsobolag Inera. Vice vd Sofie Zetterström säger till Läkartidningen att företaget nu förbereder sig för att ta bort funktionen.

 

Läs även:

OK ge anhörig tillgång till journal 

Stopp för anhörigas tillgång till nätjournaler står fast

Inte tillåtet för anhöriga att läsa journal på nätet

Skulle uppdatera anhöriga

Region Uppsalas nätjournal erbjuder en patient att dela hela eller delar av sin journal till ett ombud. Patienten anger ombudets personnummer, och denne får då ett meddelande där hen kan acceptera att vara ombud. På så sätt kan ombudet få direkt åtkomst till journalen genom att legitimera sig elektroniskt. Funktionen är tänkt att användas av exempelvis anhöriga till en inlagd patient.