Under onsdagen presenterade Socialstyrelsen en ny rapport om den psykiska ohälsan hos barn och unga under en tioårsperiod, 2006–2016. Under perioden har en kraftig ökning skett, framför allt när det gäller diagnoser som depression och olika ångestsyndrom.

Ungefär tio procent av alla barn och unga män har någon form av psykisk ohälsa i dag. För unga kvinnor är siffran högre, 15 procent.

Ingen ljusning syns. Antalet nya sjukdomsfall fortsätter att öka och det finns även en tendens att sjukdomsfallen blir mer långvariga. Det är ett ganska brett spektra som drabbas, konstaterar Socialstyrelsen.

– Även om psykisk ohälsa är vanligare bland de som har särskilt svåra psykosociala förhållanden är det allt fler från hela ungdomsgruppen som omfattas av den här ökningen, säger Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Varför den psykiska ohälsan ökar har Socialstyrelsen inget säkert svar på. En orsak kan vara att fler vågar berätta. Men Peter Salmi tror även att de ungas livsvillkor spelar en roll, eftersom ökningen av den psykiska ohälsan är så omfattande och drabbar så stora delar av gruppen.

– Då handlar det om de miljöer där alla barn och unga vistas, som under skolperioden. Men även inträdandet i arbets- och vuxenlivet kan vara en del av förklaringen, säger Peter Salmi.

Under tioårsperioden har förskrivningen av antidepressiva läkemedel ökat som en följd av att fler diagnostiseras. Andelen som behandlas med läkemedel efter att de har blivit sjuka har däremot varit oförändrad (cirka 70–80 procent), vilket tyder på att behandlingspraxis är relativt oförändrad. Ungefär en av fem av dem som påbörjar en behandling fortsätter tre år eller längre.

Barn eller unga vuxna som tidigt får psykiatriska diagnoser riskerar att förbli sjuka länge. Risken för suicid och suicidförsök ökar också. De har även svårt att klara högre studier. Vid en uppföljning av barn och unga som vårdats för depression och ångestsyndrom 2006, visade det sig att gruppen efter tio år hade en lägre utbildningsnivå jämfört med barn och unga som varit friska.

Under onsdagen presenterade myndigheten även nya nationella riktlinjer för vård vid depression och ångest