regeringens webbplats presenteras några av de uppdrag som Socialstyrelsen fått i sitt regleringsbrev för 2018.

Bland annat efterlyser regeringen en mer enhetlig begreppsanvändning inom hela sjukvården. Därför har Socialstyrelsen fått i uppdrag utreda hur termer och begrepp kopplade till ordination och förskrivning av läkemedel ska kunna hanteras och tolkas likartat oberoende av aktör eller system. Arbetet ska i möjligaste mån vara i linje med arbetet för en enhetligare begreppsanvändning som pågår inom ramen för regeringens vision om att Sverige ska bli »bäst i världen på e-hälsa till 2025«.

För uppdraget, som ska redovisas 15 december 2019, avsätts 1,25 miljoner kronor.

Dessutom får Socialstyrelsen i uppdrag att vidareutveckla den nationella källan för ordinationsorsak. Standardiserade och digitaliserade uppgifter skapar förutsättningar för ökad patientsäkerhet och möjligheter till bättre uppföljning och statistik, anser regeringen. Socialstyrelsen får 2,2 miljoner kronor extra för detta uppdrag.

Socialstyrelsen får också uppdrag att följa upp och utvärdera sina föreskrifter om läkemedelsgenomgångar samt göra en bedömning om det finns skäl att genomföra några förändringar av dessa. Utvärderingen ska omfatta i vilken utsträckning dessa genomgångar genomförs, men också i vilken mån de bidrar till en god läkemedelsanvändning. Uppdraget ska redovisas i februari 2019.

Som ett sätt att stärka patientsäkerheten får Socialstyrelsen 8 miljoner kronor under 2018 för att vidareutveckla ett samlat stöd till vårdpersonalen. Tanken är att det ska ge praktisk webbaserad information i syfte att minska vårdskadorna. Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2019.

Enligt regeringen finns problem gällande samordningen mellan tandvården och hälso- och sjukvården. Därför får Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga och analysera vilka samordningshinder som finns, samt att lämna förslag på hur samverkan mellan tandvården och hälso- och sjukvården kan förbättras. Syftet är bättre kunskaper om sambanden mellan munhälsa och allmänhälsa. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 31 oktober 2019.