Regeringen har beslutat om vissa ändringar i Vetenskapsrådets instruktioner, som innebär att rådet tillfälligt ska kunna frysa utbetalningarna av forskningsmedel till en forskare som misstänks för till exempel oetiskt agerande, oredlighet i forskning eller annat olämpligt beteende. Detta under tiden då misstankarna utreds.

– Det är bra att Vetenskapsrådet har möjlighet att i mycket uppenbara fall kunna överväga att tillfälligt frysa forskningsmedel. Jag vill dock understryka att Vetenskapsrådets agerande är kopplat till andra myndigheters, framförallt universitet och högskolors och eventuellt domstols, beslut. Det är viktigt att rättssäkerheten upprätthålls och att ingen forskare fråntas forskningsmedel på lösa grunder, säger Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande.

De nya bestämmelserna träder i kraft den 27 februari i år.

Redan i dag kan Vetenskapsrådet dra in forskningsanslag om det efter utredning slagits fast att forskaren i fråga gjort sig skyldig till oredlighet i forskning. 2016 valde Vetenskapsrådet exempelvis att dra in anslag till ett forskarlag vid Linköpings universitet, som utvecklat syntetiska hornhinnor som senare opererades in på patienter i Ukraina. Bakgrunden var att ledningen vid universitetets medicinska fakultet efter en extern granskning gjort bedömningen att forskningsledaren agerat oredligt.

De indragna forskningsmedlen utgjorde 1,6 miljoner av de totalt 10 miljoner som Vetenskapsrådet beviljat till forskningen.

Ärendet gick dock vidare till Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp för oredlighet i forskning. Forskningsledaren valde då, bland annat med hänvisning till att den misstänkta oredligheten fortfarande var under utredning, att överklaga Vetenskapsrådets beslut om indragna anslag till förvaltningsrätten i Stockholm.

Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp fann att gällande regelverk för den aktuella forskningen följts och att forskningsledaren inte gjort sig skyldig till oredlighet. Förvaltningsrätten fann inga skäl att ifrågasätta Expertgruppens bedömning, och ansåg därmed att Vetenskapsrådets beslut skulle upphävas. Samma dag som förvaltningsrätten meddelade sin dom, beslutade dock Linköpings universitet att – i strid mot yttrandet från Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp – fälla forskningsledaren för forskningsfusk.

Vetenskapsrådet valde då i sin tur att överklaga förvaltningsrättens beslut till kammarrätten. Kammarrätten har ännu inte fattat beslut i frågan.

Läs mer:

Forskare i Linköping fälls för oredlighet – får behålla forskningsanslag ändå

Vetenskapsrådet om Linköpingsforskares anslag: »Det känns fel«

Forskare bestrider beslut om indragna anslag

Forskare kritiseras för oredlighet