– När en förälder söker hjälp för exempelvis psykisk ohälsa eller missbruk ska hälso- och sjukvårdspersonalen enligt lag erbjuda stöd till barnen, men detta görs inte alltid, säger Marie Nyman, utredare vid Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Att hälso- och sjukvården inte ger tillräckligt med stöd i sådana situationer menar hon är den mest märkbara bristen. En annan är att det görs få orosanmälningar angående barn.

– Våra utredningar visar att trots tecken på problem i familjerna som hälso- och sjukvården borde ha upptäckt, så gjordes inte orosanmälningar, säger Marie Nyman.

I de sex fall som Socialstyrelsen granskat där barn dödats, gjordes en orosanmälan bara i ett. Dessutom brister vården i att uppmärksamma föräldrars dåliga relationer som ett problem vilket kan behöva insatser för hela familjen.

Av de 21 fall där vuxna dödats var 19 kvinnor.  17 hade utsatts för våld tidigare och två tredjedelar hade hotats till livet. I de flesta fall fanns en parrelation mellan gärningsperson och offer, och psykisk ohälsa var vanligt bland förgriparna. Flera hade dessutom tidigare dömts för våld mot närstående.

– Vår granskning visar att exempelvis hälso- och sjukvården och socialtjänsten inte upptäcker våld. Frågor om våld ställdes inte i något av de här fallen trots flera satsningar på detta, säger Marie Nyman.

Socialstyrelsen lämnar ett antal förslag till åtgärder. Myndigheten föreslår bland annat att regeringen stödjer hälso- och sjukvården med att utveckla sitt arbete mot utsatthet i samband med våld. Socialstyrelsens egna åtgärder kommer till exempel att involvera en studie och ett utvecklingsarbete om hur orosanmälningar gällande barn hanteras, och ökat stöd till vården och socialtjänsten att upptäcka våld och hjälpa utsatta.

Rapporten finns på Socialstyrelsens webbplats.

Läs också:

Personal på akuten missar våld mot kvinnor

Kunskap om mäns våld mot kvinnor blir obligatoriskt på läkarutbildningen