– Det här är synnerligen intressanta resultat, som vi har väntat på, säger Elisabeth Åvall Lundqvist, professor vid Linköpings universitet och ledamot i den nationella vårdprogramgruppen för äggstockscancer om fynden som publiceras i New England Journal of Medicine.

Det är nederländska forskare som nu kommit fram till att uppvärmd cytostatika i buken vid ett enda tillfälle – i samband med operation – verkar ge längre recidivfri överlevnad hos patienter med äggstockscancer som inte bedömts kunna opereras direkt utan fått neoadjuvant kemoterapi för att krympa tumören före ingreppet.

Det handlade om drygt 14 månader i median, jämfört med knappt 11 månader hos patienter som enbart fått kemoterapi på vanligt vis efter operation.

Även den totala överlevnaden var längre för dem som fått så kallad hypertermisk intraperitoneal kemoterapi, HIPEC: nästan 46 månader i median, jämfört med knappt 34 månader i kontrollgruppen.

När det gäller risken för allvarliga biverkningar sågs ingen skillnad mellan grupperna. Sammanlagt ingick 245 patienter i studien.

Elisabeth Åvall Lundqvist anser att resultaten är lovande, men manar samtidigt till försiktighet.

– Det är alldeles för tidigt att säga om den här metoden har en plats i behandlingsarsenalen, och i så fall vilken. Det är också viktigt att komma ihåg att resultaten gäller just dem som behövt neoadjuvant behandling, det vill säga den grupp som har sämst prognos. De kan inte överföras på primäropererade patienter.

Hon påpekar att studien, även om den är välgjord, har en del svagheter.

– Såvitt jag kan se skriver forskarna till exempel inget i artikeln om vilken behandling patienterna fick när de drabbades av sitt första recidiv. Inklusionstiden var lång, från 2007 till 2016. Under de åtta åren har det hänt väldigt mycket i våra onkologiska behandlingar vid äggstockscancer, säger Elisabeth Åvall Lundqvist och fortsätter:

– De säger heller ingenting om vilken plats metoden har nu när vi har fått nya läkemedel och fler är på väg.

Vid koloncancer är HIPEC en etablerad metod för selekterade patienter. Men vid gynekologisk cancer är det kontroversiellt, enligt Elisabeth Åvall Lundqvist.

– Det beror mycket på att behandling med icke uppvärmd cytostatika i buken i studier visats vara behäftad med hög toxicitet. Men då har behandlingen givits upp till sex tillfällen postoperativt. Här handlar det om ett enda tillfälle.

Om den i median 3,5 månader längre recidivfria överlevnad som sågs i den nu aktuella studien säger hon:

– Om man skulle vara pro HIPEC skulle man kunna argumentera att läkemedelsstudier som uppvisat liknande skillnader lett till att vi ändrat klinisk rutin. Jag tycker inte att man ska negligera en randomiserad studie. Nu måste vi i vårdprogramgruppen fundera noga på hur vi ska tolka de här resultaten.