Läkartidningen har tidigare skrivit om en studie som visade på färre epileptiska anfall vid behandling med cannabidiol, en substans som utvinns ur cannabisplantan men saknar psykogena effekter, hos barn och unga med epilepsi av typen Dravets syndrom.

Nu tyder en ny studie i Lancet på att behandling med cannabidiol även kan ha effekt vid Lennox-Gastauts syndrom – en ovanlig, svår och svårbehandlad form av epilepsi som förknippas med multipla anfall och kognitiv nedsättning.

I den dubbelblinda fas 3-studien lottades 171 patienter mellan 2 och 55 år som svarade dåligt på annan behandling till att i 14 veckor få cannabidiol eller placebo som tillägg till sin vanliga behandling.

Forskarna tittade i första hand på förändringen av antalet så kallade »drop seizures« ­– det vill säga anfall som gör att patienten faller, på grund av förlust av muskeltonus – per månad.

Resultaten visar att den var större i gruppen som fått cannabidiol, även om en minskning sågs även i placebogruppen. Det handlade om en minskning från 71 till 31 anfall i månaden i median, jämfört med en minskning från 75 till 56 anfall per månad i placebogruppen.

Fler i cannabidiolgruppen drabbades dock av biverkningar. Vanligast var diarré, dåsighet, feber, minskad aptit och kräkningar. Biverkningarna var oftast övergående men fick också en del patienter att hoppa av studien.

Forskarna påpekar att potentiella interaktioner med annan epilepsibehandling, i synnerhet med valproat och clobazam, behöver utforskas närmare. De påpekar också att effekten av andra doser av cannabidiol behöver utvärderas, samt att effekt och säkerhet på längre sikt behöver bekräftas.

I en ledarkommentar i anslutning till studien i Lancet anser Sophia Varadkar, barnneurolog vid Great Ormond Street Hospital for Children i London, att fynden tyder på att cannabidiol har effekt vid Lennox-Gastauts syndrom.

Hon framhåller samtidigt att det behövs mer långsiktiga data – och att sådana är på gång.

»Efter många år utan hopp om nya terapier vid Lennox-Gastauts syndrom är det här en spännande tid för patienter och läkare«, skriver Sophia Varadkar.

Studien finansierades av läkemedelsföretaget GW Pharmaceuticals.