Från maj förra året bedrivs all förlossningsvård vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg på Östra sjukhuset. I samband med att beslutet fattades bestämdes det att bemanningen på operation 2, en avdelning på sjukhuset med anestesi- och operationsvård relaterad till gynekologi och förlossningsvård, skulle utökas med ungefär 20 personer.

Omorganisationen har lett till att antalet förlossningsrelaterade operationer har ökat från 757 stycken 2016 till 989 stycken 2017, skriver skyddsombuden i sin anmälan till Arbetsmiljöverket. Men bemanningen på operation 2 har inte stärkts. Tvärtom.

14 specialistsjuksköterskor och tre undersköterskor har sagt upp sig – enligt anmälan delvis i protest mot hur ledningen har skött omorganisationen men även för att de har blivit erbjudna bättre arbetsvillkor hos andra arbetsgivare. Det finns också en frustation hos personalen, som arbetat många övertidstimmar för att få verksamheten att fungera, men inte fått någon extra ersättning för det.

Den dåliga bemanningen och de långa arbetspassen – inte sällan från 12.00–07.00 – sliter på personalen och påverkar patientsäkerheten negativt. Medarbetare uppvisar stressymtom som spänningshuvudvärk, sömnstörningar och blir lätt irriterade, skriver skyddsombuden.

Ibland måste en operationssköterska lämna en operation innan den är klar för att hinna till nästa, och ibland måste patienter sövas utan att anestesisköterskan är på plats. Undersköterskor tvingas ta ett alltför stort ansvar och en stor del av medarbetarnas arbetstid går åt till att lära upp nya medarbetare.

För att klara läkarbemanningen hyrs personal in. Ibland kan hela operationslag bestå av inhyrd personal som inte känner varandra och inte har koll på lokala rutiner och utrustning. De fast anställda anestesiläkarna drabbas också: »Anestesiläkarna påverkas starkt av att arbeta med personal som inte kan utrustning och rutiner, vilket är av stor betydelse i akuta situationer«, skriver skyddsombuden.

En operationssal har stängts på grund av bemanningsproblemen och en del obligatoriska uppgifter som HLR-träning, apparatkunskap och hygienrutiner har fått stryka på foten, vilket enligt skyddsombuden skapar en etisk stress.

Medarbetarna på avdelningen har, enligt anmälan, vid ett flertal tillfällen tagit kontakt med sjukhusledningen och politiker i sjukhusstyrelsen, liksom politiker på regional nivå, utan att någon förbättring har skett. Därför har skyddsombuden nu gjort en så kallad 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket.

I den gemensamma anmälan kräver de att arbetsgivaren ersätter medarbetare för arbetad övertid, ser till att bemanningen räcker för att täcka tre operationslag nattetid och två dagtid på helger. Arbetsgivaren ska även presentera en skriftlig plan över hur bemanningen ska lösas.

Arbetsgivaren bekräftar problemen i sitt svar till Arbetsmiljöverket. Arbetet med att förbättra arbetsmiljön och rekrytera nya medarbetare till avdelningen beskrivs som ständigt aktuellt och prioriterat. Enligt den tillförordnade verksamhetschefen saknas för närvarande 12,5 heltidsanställda anestesisköterskor och 13 operationssköterskor. Man skriver också att frågan om övertidsersättning har lyfts till ledningsgruppen, att diskussioner bland annat pågår om att införa individuella schemaläggningsmodeller samt anställa steriltekniker, en bemanningskoordinator och låta regionservice sköta förrådshantering.  

Skyddsombuden tycker visserligen att en del av de föreslagna åtgärderna är bra, men anser ändå att åtgärderna som föreslås är »hopplöst otillräckliga i dagsläget«.