Det är i två olika studier som forskare har studerat genetiska förändringar i tusentals fall av en rad cancerformer hos barn och unga. Tillsammans utgör de här studierna den mest omfattande analysen hittills av genetiska förändringar hos olika former av cancer som drabbar barn.

Sammantaget bekräftar fynden att cancer hos barn skiljer sig genetiskt från cancer hos vuxna – vilket det är viktigt att ta hänsyn till vid utveckling av nya terapier, enligt forskarna.

I den ena analysen identifierade tyska forskare genetiska förändringar i 961 fall av 24 former av cancer hos barn och unga, med tonvikt på cancer i centrala nervsystemet.

I den andra tittade forskare i USA närmare på 1 699 fall av leukemi eller tumörer med sex olika typer av cancervävnad.

Tillsammans pekar analyserna på flera viktiga skillnader mellan cancer hos barn och cancer hos vuxna.

Till exempel var drivande mutationer ofta specifika för en viss cancerform hos barn, till skillnad från cancer hos vuxna, där samma typ av drivande mutation oftare ses vid flera olika cancerformer. Detta, anser forskarna, skulle kunna spegla att vägen till utveckling av cancer skiljer sig åt hos barn och vuxna.

Dessutom var enskilda mutationer oftare drivande vid utvecklingen av cancer hos barn än hos vuxna, enligt resultaten. Hos vuxna bidrar ofta multipla genetiska förändringar tillsammans till utvecklingen av olika cancerformer.

Resultaten pekar också på att andra gener är förändrade vid barncancer än vid vuxencancer och på att mutationshastigheten är lägre hos barn än hos vuxna.

Till exempel identifierade de amerikanska forskarna 142 gener med koppling till cancer. Knappt hälften matchade dem som identifierats i liknande analyser vid cancer hos vuxna. Forskarna hittade dessutom elva distinkta mutationssignaturer, som var och en motsvarade en specifik mutationsprocess. En av dem var kopplad till exponering för UV-strålning.

Enligt forskarna understryker resultaten hur viktigt det är att utveckla målriktade terapier som är specifika för barncancer. Och fynden visar också på möjliga måltavlor för behandling. Hälften av tumörerna i de tyska forskarnas studie innehöll mutationer som potentiellt sett gör dem mottagliga för terapier som redan existerar eller är under utveckling.