Läkartidningen berättade i juli förra året att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, riktat mycket skarp kritik mot en läkare verksam i norra Sverige.

Efter en närmare granskning av åtta patientfall bedömde IVO att läkaren vid flera tillfällen förskrivit narkotiska läkemedel på ett sätt som inte överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet samt att läkaren inte heller journalfört vidtagna åtgärder.

IVO var också kritisk till att läkaren i ett fall kommunicerat och gett påminnelser till en patient via dostext till förskrivna läkemedel.

När IVO granskade mottagningslistor från en hälsocentral där läkaren arbetat konstaterade myndigheten dessutom att läkaren inte dokumenterat 175 av sina patientbesök. IVO framförde också att läkaren i fråga tidigare tilldelats en varning från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, fått kritik av Socialstyrelsen i ett ärende 2012 och fått kritik av IVO i fyra ärenden mellan 2013 och 2016.

Allt sammantaget yrkade IVO på att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, skulle dra tillbaka läkarens legitimation.

Nu är HSAN klara med sin bedömning och beslutet blir, i linje med IVO:s yrkande, att läkarens legitimation återkallas. HSAN anser att läkaren varit grovt oskicklig i utövningen av sitt yrke och visat sig uppenbart olämplig att utöva yrket.

I sin sammanfattande bedömning skriver HSAN bland annat att läkaren visat upprepat mycket allvarliga brister och oaktsamhet i handläggning och dokumentation av narkotikaklassade läkemedel. Läkaren har också visat oskicklighet i handläggningen av en cancerpatient, vid hormonbehandling och behandling av hudcancer.

HSAN skriver vidare att läkaren, trots upprepad kritik mot bristande journalföring underlåtit att rätta sig efter tillsynsmyndighetens beslut och fortsatt visa avsevärda brister och nonchalans gällande sin skyldighet att föra patientjournal.

Läkaren visar enligt HSAN både bristande respekt för lagar och föreskrifter, genom att inte dokumentera ett stort antal patientärenden, samt på bristande omdöme och allvarlig försumlighet gällande kommunikation med patient via dostext.

Läs mer:

IVO kräver att Norrlandsläkares legitimation dras tillbaka