Det var i juni 2016 som en anhörig till en patient som vårdades vid en klinik på Skånes universitetssjukhus anmälde klinikens verksamhetschef till JO. Detta sedan verksamhetschefen fattat beslut om att den anhöriga endast fick besöka patienten på särskilt angivna tider.

Dessa tider innebar en begränsning jämfört med hur den anhöriga tidigare kunnat besöka patienten, och tiderna skilde sig dessutom från avdelningens ordinarie besökstider.

Bakgrunden till verksamhetschefens beslut var att den anhöriga vid flera tillfället ska ha betett sig aggressivt och hotfullt mot personalen, vilket enligt verksamhetschefen utgjorde ett hot mot både arbetsmiljö och patientsäkerhet.

Verksamhetschefen ansåg sig också vara behörig att vidta åtgärderna om besöksbegränsning med stöd av sjukhusets ordningsregler.

I sitt beslut konstaterar JO att beslut om besöksinskränkningar för en anhörig till en patient som vårdas inom den frivilliga sjukvården inte kan betraktas som »åtgärder av rent verkställande art som en verksamhetschef är behörig att fatta«. Därför kritiseras verksamhetschefen för bristande hantering.

JO skriver dock att man under handläggningen av ärendet uppmärksammat oklarheter gällande de rättsliga förutsättningarna för att meddela besöksinskränkningar i den frivilliga sjukvården. Bland annat menar JO att en inskränkning av rätten att besöka en nära anhörig är »mycket ingripande« för både vårdtagare och besökare, och att detta utgör ett intrång i deras familjeliv enligt Europakonventionens artikel 8.

JO anser att det är viktigt att sådana inskränkningar grundas på i lag bestämda förutsättningar och att ett sådant beslut kan överklagas till domstol. När det gäller frivillig vård saknas sådan särskild reglering. Mot bakgrund av detta vill JO att regeringen gör en översyn av lagstiftningen.

Ta del av JO:s beslut här.

Läs också:

Kritik mot klinik som gav anhörig besöksförbud

JO vill ha svar om »besöksförbud«