Karolinska institutets rektor Ole Petter Ottersen har nu beslutat att genomförandet av den kliniska forskningsstudie gällande decidua stromaceller odlade från moderkaka, som bedrivits vid Karolinska universitetssjukhuset mellan 2011 och 2015, inte utgör oredlighet i forskning.

Läkartidningen har i flera artiklar berättat om de många turerna i ärendet. Verksamheten med de aktuella cellerna har stoppats, men sedan 2011 har närmare 70 barn och vuxna behandlats experimentellt med cellerna. De har bland annat getts till patienter för behandling av graft-versus-host-disease (GVHD).

Det var Karolinska institutets dåvarande vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright som under våren 2016 valde att inleda en utredning om misstänkt oredlighet gällande den aktuella forskningen. I samband med utredningen begärde Karolinska institutet att Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden skulle yttra sig i ärendet.

Expertgruppen ansåg att man inte kunde finna att det vare sig saknats tillstånd för de genomförda studierna eller att det förelåg någon oredlighet i forskning.

Karolinska institutet delar Expertgruppens bedömning att nödvändiga tillstånd från exempelvis Läkemedelsverket och etikprövningsnämnd funnits.

Däremot konstaterar KI:s rektor i beslutet att det i forskningsprojektet finns brister gällande forskningsmetodik och dokumentation. Dessa brister har medfört att de försök som gjorts inte har lett till vederhäftiga data.

Därför anser KI att det finns skäl att rikta visst klander mot forskargruppens ledare, professor Olle Ringdén, men inte till en sådan grad att det utgör oredlighet i forskning.

När Läkartidningen når Olle Ringdén säger han:

– Vi är friade av Centrala etikprövningsnämnden och det är glädjande att Karolinska institutet nu har krupit till korset. Det här beslutet hade de kunnat fatta redan i våras.

Läs mer:

Ingen oredlighet i infekterad cellstrid

Patienter kan ha dött av stromabehandling

Experimentell behandling skedde utan tillstånd på KS

»Utan de här cellerna dör patienter i onödan«

»Lagstiftningen är inte anpassad efter en föränderlig medicinsk värld«

»Min uppgift har varit att rädda livet på mina patienter«