Sedan organisationen började mäta skillnaden i mäns och kvinnors löner för sex år sedan har klockslaget flyttats fram från klockan 15:51 till klockan 16:02. Om det fortsätter på samma vis (1,8 minuter per år) nås jämställda löner år 2050. Uppgifterna baseras på statistik från Medlingsinstitutet.

16:02-rörelsen är en sammanslutning av politiska kvinnoförbund, fackförbund och kvinnorörelsens organisationer som arbetar för att även kvinnor ska få lön hela dagen. Bakom rörelsen står bland andra Kvinnliga läkares förening.

Nu lägger röreslen fram fyra gemensamma krav: jämställd föräldraförsäkring, samma rätt till heltid och trygga anställningsformer, skärpt tillsyn av diskriminering och årliga lönekartläggningar samt att strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas.

Enligt beräkningar på 2014 års löner som Saco tidigare har gjort tjänade en manlig läkare i genomsnitt 700 000 kronor mer i livslön jämfört med en kvinnlig läkare.