Frågan om surrogatmoderskap har diskuterats länge. Redan 2013 tillsattes en särskild utredare för att se över om de befintliga möjligheterna för ofrivilligt barnlösa att bli föräldrar behövde utökas. I uppdraget ingick bland annat att ta ställning till om altruistiskt surrogatmoderskap bör tillåtas i Sverige.

I slutbetänkandet »Olika vägar till föräldraskap«, som överlämnades till regeringen i februari 2016, rekommenderade utredaren att surrogatmoderskap inte ska tillåtas. Efter att betänkandet varit ute på remiss och därefter beretts inom Justitiedepartementet, har regeringen nu alltså beslutat att gå på utredarens linje.

– Det är en väldigt svår fråga och vi har mycket omsorgsfullt bedömt den. Det finns så många hänsynstaganden som man måste göra att vår slutsats är att nuvarande reglering, att det inte är möjligt i Sverige, ska gälla framöver, säger biträdande justitieminister Heléne Fritzon (S) till Ekot.

Att bära ett barn ska vara fritt från påtryckningar, framhåller hon.

– Det ska inte vara möjligt att använda tvång mot till exempel en närstående kvinna. Det ska inte heller finnas utrymme för att man ska kunna betala sig fram, säger Heléne Fritzon.

Läs mer:

»Nej« till surrogatmoderskap i Sverige