Analysens, som Socialstyrelsen har utfört på uppdrag av regeringen, visar att bristande bemanning och kompetens ökar risken för vårdskador. Slutsatsen bygger på flera delstudier: en litteraturöversikt, en enkät till drygt hundra verksamhetschefer i förlossnings- och akutsjukvården och djupintervjuer med patientsäkerhetsexperter, chefläkare, professionsföreträdare och fokusgrupper med vårdpersonal.

– Det finns ett verifierat samband mellan bristande kompetens, bemanning och vårdskador. Tillgång till tillräckligt mycket personal med rätt kompetens är en av flera förutsättningar för en patientsäker vård, säger Carina Skoglund, sakkunnig i patientsäkerhet vid Socialstyrelsen, till Läkartidningen.

Studier visar att såväl vårdskador som dödlighet minskar med högre bemanning, högre utbildningsnivå och större erfarenhet. Det finns även ett nära samband mellan en god arbetsmiljö och hög patientsäkerhet. Som exempel nämns en studie från England, där dödligheten på medicinska vårdavdelningar minskade med elva procent när sjuksköterskornas ansvar begränsades till sex patienter i stället för tio eller fler.

Enkäten till verksamhetscheferna visar att brist på bemanning och kompetens får konsekvenser i form av överbeläggningar, utlokaliseringar, vårdköer och hög arbetsbelastning, vilket ökar risken för vårdskador. Den vanligaste konsekvensen är hög arbetsbelastning och den ökar i sin tur stressen och risken för att göra misstag.

Det går inte att säga exakt hur många fler vårdskador problemen med kompetensförsörjning leder till eller hur utvecklingen har sett ut, enligt Carina Skoglund. Det beror på att det saknas nationell data.

I Socialstyrelsens analys framkommer dock att respondenterna ser brister i bemanning och kompetens som ett stort problem – och ett problem som upplevs vara mer utbrett och påtagligt nu jämfört med tidigare. Det finns dock stora variationer i olika delar i landet.

Brist på kompetens beskrivs som det största problemet. Underbemanning ser cheferna mer som ett arbetsmiljöproblem och något som påverkar patientens upplevelse av vården, och det bedöms även vara enklare att åtgärda.

Kompetensbrist ökar däremot risken för vårdskador, enligt de intervjuade. Det handlar inte bara om att vårdpersonal ska ha formell utbildning, utan även erfarenhet värderas högt.

– Det räcker inte att ha sin utbildning, utan man måste förvärva en erfarenhet också. Är det oerfaren personal på ett helt arbetspass kan riskerna öka, säger Carina Skoglund.

Respondenterna beskriver det som »direkt farligt« att patienter vårdas på fel avdelning eller av personal med fel kompetens. Men de säger även att om det finns tillräcklig kompetens totalt sett i ett vårdteam, behöver en enskild persons bristande kompetens inte innebära någon risk för patientsäkerheten.

Flera av de intervjuade saknar krav på fortbildning för specialister – både läkare och sjuksköterskor. Med tanke på hur snabbt vården utvecklas, ser de bristen på fortbildning som ett växande problem.

Verksamheterna som har allvarliga bemanningsproblem har också fler vårdskador. Inom akutsjukvården svarar 29 procent av dem som uppger att de har stora problem med bemanningen att vårdskador har inträffat varje dag eller varje vecka det senaste året. Det handlar framför allt om lindriga omvårdnadsskador som trycksår, infektioner och blåsöverfyllnad. 12 procent uppger dock att allvarliga vårdskador sker varje månad.

Enligt Carina Skoglund kan en anledning till att inte fler allvarliga vårdskador inträffar vara att personalen är flexibel och lyckas kompensera för bristerna.

33 procent av cheferna uppger i enkäten att bemanningsproblemen dagligen eller i varje fall varje vecka leder till brister i kommunikationen mellan de anställda. 30 procent säger att bristen på kompetens och personal leder till att behandlingar fördröjs så ofta som varje vecka eller varje dag. 16 procent uppger också att det leder till att patienter inte övervakas tillräckligt bra.

De intervjuade har också fått ge idéer och förslag på åtgärder. Här nämns bland annat att stärka det systematiska patientsäkerhetsarbetet, ge patienter och närstående en större roll i patientsäkerhetsarbetet och utveckla arbetsfördelningen mellan olika yrkesgrupper.

Socialstyrelsens rapport »Kompetensförsörjning och patientsäkerhet – hur brister i bemanning och kompetens påverkar risken för vårdskador« hittar du här.

 

Läs också:

Socialstyrelsen: Fortsatt stor personalbrist i hälso- och sjukvården

Fler anmälningar om skador i vården – men ökningen är blygsam

Patientsäkerhet: »Jag är förvånad att vi inte lyckas lära oss mer«

Regeringen vill utreda om personalbrist leder till vårdskador

Om analysen

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att göra en kartläggning, nulägesbeskrivning och analys av hur brister i kompetensförsörjning och bemanning kan påverka risken för vårdskador i hälso- och sjukvården. Analysen ska belysa utvecklingen över tid. En utblick för att se hur motsvarande utveckling ser ut i Norge ingår också.

Fokus har lagts på akutsjukvård och förlossningsvård och har särskilt omfattat yrkeskategorierna läkare, sjuksköterska och barnmorska.