Escitalopram, mirtazapin, paroxetin, agomelatin och sertralin hör till läkemedlen med en relativt bra effekt och liten andel patienter som avbryter sin behandling. Effekten och tolererbarheten är däremot sämre för reboxetin, trazodon och fluvoxamin, vilket gör dem till mindre fördelaktiga alternativ.

Den slutsatsen drar ett forskarlag med italienska forskare i spetsen efter att ha rankat effekt och tolererbarhet för 21 ofta använda antidepressiva substanser hos vuxna med akut egentlig depression i en metaanalys som beskrivs som den hittills mest omfattande på det psykiatriska området.

Effekten sträcker sig från måttlig till låg, men alla substanser i studien är alltså bättre än placebo, enligt forskarna. Nu hoppas de att resultaten ska vara till hjälp vid valet av mest lämpliga antidepressiva läkemedel hos vuxna med akut depression.

I analysen ingår 522 randomiserade dubbelblinda studier där de 21 läkemedlen jämförts med placebo eller andra antidepressiva läkemedel vid behandling under åtta veckor.

Studierna, som genomfördes mellan 1979 och 2016, omfattar närmare 116 500 patienter, där en majoritet hade en måttlig till svår depression.

De primära effektmåtten var andelen patienter som fått minst en halvering av de depressiva symtomen och andelen som avbröt behandlingen under åtta veckor.

Eftersom farhågor om en selektiv publicering av data i studier som sponsrats av läkemedelsindustrin kommit upp i debatten försökte forskarna få ut opublicerade data från läkemedelsföretagen. Det lyckades de också med när det gäller 274 av studierna.

Även om analysen har begränsningar utgör resultaten i dag bästa tillgängliga evidens för vägledning vid farmakologisk behandling hos vuxna med akut depression, anser forskarna. 

Samma forskarlag stod också bakom en metaanalys i Lancet 2009 som jämförde effekten av 12 antidepressiva läkemedel hos vuxna med depression. I en debattartikel i Läkartidningen varnade dock företrädare för Läkemedelsverket för att dra allt för stora växlar på den och liknande analyser som publicerats i samma veva: 

»De skillnader som ses i metaanalyser är inte så stora att något bland de mest använda antidepressiva läkemedlen av effektskäl bör rekommenderas som förstahandsalternativ.«