Knappt fem procent av all sjukhusvård i Sverige sker i ett annat landsting än patientens eget, enligt Socialstyrelsens rapport som bygger på siffror från 2016.

Den öppna vården på sjukhusen står för 4,6 procent och slutenvården för drygt sex procent.

Totalt rör det sig om en marginell ökning i antal inskrivningar.

– Däremot har kostnaden för utomlänsvården ökat mer och beräknas till cirka 8,2 miljarder kronor för 2016, säger Marianne Hanning, sakkunnig på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Det är dock stora skillnader mellan landstingen. I den slutna sjukhusvården står utomlänsvården för 2 procent i vissa landsting och medan den står för 15 procent i andra. I den öppna sjukhusvården rör sig andelen mellan 2 och 13 procent.

Anledningen till skillnaderna tros bero på huruvida patientens hemlandsting har ett regionsjukhus eller inte. Om ett sådant finns är behovet av utomlänsvård av naturliga skäl mindre. De landsting som har regionsjukhus producerar mer vård än den egna befolkningen behöver, sådan vård som säljs till andra landsting.

Totalt sett står skåningarna för lägst andel utomlänsvård, medan Södermanland, Halland och Blekinge har högst andel.

Socialstyrelsens analys visar också att utomlänsvård är vanligare bland män än kvinnor, och att den är vanligast i åldersgruppen 15–24 år. Ungefär hälften av inskrivningarna utanför det egna landstinget är oplanerade.

Hela rapporten finns på Socialstyrelsens webbplats.