Sedan Socialstyrelsen gjorde sin förra utvärdering år 2014 har flera försämringar skett. Antalet kommuner med multiprofessionella demensteam har blivit färre, till skillnad från den förra undersökningen som visade på en uppgång. I dag har knappt varannan kommun sådana team. Det är också mycket ovanligt att personal från landstinget är kopplade till teamen och det saknas inte sällan exempelvis läkare eller psykologer.

Trots stora satsningar på att minska förskrivningen av antipsykosmedel har den ökat igen och Socialstyrelsen bedömer att alltför många patienter får den typen av behandling i dag. Andelen äldre i särskilt boende som behandlas med antipsykosmedel har totalt sett sjunkit sedan år 2008. Men från 2012 har det skett en ökning, även om man ännu inte är uppe i samma nivåer som 2008.

Det finns också stora regionala skillnader i förskrivningen av antipsykosmedel. I Västmanland behandlas sju procent av personerna i särskilda boenden med sådana medel, när individer med psykosdiagnos är exkluderade ur analysen. Motsvarande andel i Norrbotten är sjutton procent. Rikssnittet är tretton procent. Det är också vanligare att utrikesfödda får antipsykosmedel.

På den positiva sidan finns det faktum att fler personer får fullständiga demensutredningar. Andelen personer som utreddes i primärvården år 2016 och som fick en fullständig basal demensutredning var 70 procent, att jämföra med knappt 50 procent år 2012.

Det bidrar till korrekta diagnoser och individanpassad behandling, och det leder sannolikt till att fler behandlas med demensläkemedel. Men även när det gäller utredningar och demensläkemedel skiljer det ibland stort mellan landstingen. Andelen utredda i Kronoberg år 2016 var 84 procent, medan Skåne kom längst ned på listan med 62 procent.

Socialstyrelsen anser bland annat att landstingen kan förbättra vården genom att se till att

  • primärvården har tillräckliga kunskaper och resurser att arbeta med utredning och behandling
  • minska förskrivningen av antipsykosmedel
  • kontinuerligt följa upp personer med beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD)

På Socialstyrelsens webbplats kan du hitta utredningen Vård och omsorg vid demenssjukdom – sammanfattning med förbättringsområden, samt Indikatorer och underlag för bedömningar.

 

Läs även:

Personcentrerad vård i fokus för nya riktlinjer vid demens

Lancetkommission: Demens kan förebyggas genom att rikta in sig på riskfaktorer