Antalet inkomna lex Maria-anmälningar per län 2016 (röda staplar) respektive 2017 (gröna staplar). För fullständig grafik, se länk i faktaruta nedan. Grafik: Joakim Andersson

Enligt nya siffror från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, inkom totalt 2 680 lex Maria-anmälningar till myndigheten under 2017. Det kan jämföras med 2 470 anmälningar under 2016.

Sett till förändringar på regional nivå kan man utläsa att antalet lex Maria-anmälningar i Halland nästan fördubblats på ett år, från 50 inkomna anmälningar 2016 till 97 anmälningar 2017. I Västra Götaland har antalet anmälningar under perioden ökat från 355 till 502.

Grafik

För fullständig grafik över lex Maria-anmälningar fördelat på landsting – klicka här!

I Skåne har däremot antalet lex Maria-anmälningar minskat från 422 under 2016 till 377 under 2017. Minskningar syns också i Dalarna, Jämtland, Norrbotten, Södermanland, Västernorrland, Västmanland och på Gotland.Fördelat på verksamhetsområde visar siffrorna att flest lex Maria-beslut under 2017 berörde psykiatrisk specialistsjukvård med totalt 557 beslut. Därefter följer somatisk specialistsjukvård kirurgi samt primärvård (utom hemsjukvård) med 542 respektive 461 lex Maria-beslut.

Dessa verksamhetsområden toppade också 2016 listan över flest lex Maria-beslut.

Ta del av fullständiga statistiktabeller på IVO:s webbplats.