Syftet med den nya nationella myndigheten, som får namnet Etikprövningsmyndigheten, är bland annat att öka effektiviteten och få mer likvärdiga bedömningar av etikprövningar i landet.

I och med skapandet av den nya myndigheten slopas dagens sex regionala etikprövningsnämnder. Etikprövningsmyndigheten ska dock vara indelad i verksamhetsregioner med en eller flera avdelningar, som var och en ska ha en ordförande och totalt femton ledamöter, varav tio med vetenskaplig kompetens.

Enligt regeringens förslag bör ärendena som ska prövas fördelas slumpmässigt mellan myndighetens avdelningar utanför den verksamhetsregion som forskningshuvudmannen tillhör eller där forskningen ska bedrivas.

Den nya organisationen börjar gälla den 1 januari i 2019.

Ta del av riksdagens beslut här.

Läs mer:

Nya Etikprövningsmyndigheten till Uppsala

Ny nationell myndighet för etikprövning skapas