Det var i slutet av januari i år som Karolinska universitetssjukhusets internöversyn av inköp och användning av externa konsulter med särskilt fokus på konsultbolaget Boston Consulting Group, BCG, presenterades.

I översynen, som genomfördes av sjukhusets internrevisor Ole Alvin, framkom bland annat brister gällande delegationsordning för beställning av konsulttjänster och att gällande regler vid risk för jäv och intressekonflikter inte följts.

Dessutom visade översynen att det för flera BCG-fakturor saknades underlag i form av specifikationer.

I samband med att översynen presenterades meddelade sjukhusdirektör Melvin Samsom att sjukhuset med utgångspunkt i översynens förbättringsförslag snabbt skulle ta fram en åtgärdsplan. I ett pressmeddelande skriver Karolinska universitetssjukhuset att planen nu är klar.

Sjukhuset ska bland annat

  • skapa en sjukhusövergripande rutin för upphandling av externa konsulter där det bland annat ingår att säkra att alla i utvärderingsgruppen signerar sekretess- och jävsblankett, att fakturaspecifikation begärs, att dokumentering och spårbarhet skärps samt att arbetstiden för anlitade konsulter ska vara i linje med landstingets uppförandekod
  • justera i delegationsordningen så att den tydligare uttrycker sitt syfte vad gäller taknivåer (till exempel om en serie köp ska komma att klassas som ett köp)
  • höja den allmänna kännedomen om vilka rättigheter och skyldigheter anställda på en myndighet har, till exempel regler kring hantering av allmänna handlingar och att det inte är tillåtet att låna ut sin systembehörighet till någon
  • juridiskt utreda Karolinskas användande av gratiskonsulter 2013.

Dessa åtgärder ska enligt sjukhuset införas i verksamheten under första kvartalet 2018.

Utöver detta har sjukhusets styrelse sedan tidigare krävt ett antal kompletterande åtgärder. Bland annat vill styrelsen att det inrättas en ny tjänst, en så kallad Compliance officer, centralt i ledningen för att se till att rutiner och processer efterlevs.

Styrelsen vill också att ledningen omedelbart ser till att varje fakturaunderlag som saknas för åren 2011–2014 kommer fram samt att ledningen juridiskt granskar sjukhusets användning av gratiskonsulter från BCG.

Dessutom har landstingsdirektören fått i uppdrag att genomföra ett antal åtgärder med anledning av sjukhusets användning av konsulter.

Läs mer:

Karolinskas styrelse har fortsatt förtroende för Melvin Samsom

Karolinska universitetssjukhuset: »Vi har brustit i våra rutiner«

BCG-fakturor på 57 miljoner till Karolinska saknar underlag

Karolinska inleder revision av konsultkostnader

Fakturor för 28 miljoner kronor kan inte förklaras