De senaste åren har landsting efter landsting tagit steget över till regionsidan. I dag finns det bara sju landsting kvar. Samtliga planerar att bilda region till januari 2019.

På nationell nivå är den formella beteckningen dock fortfarande landsting. Det innebär att det står »val till landstingsfullmäktige« på valsedlarna till regionfullmäktige i september. 

Indelningskommittén kommer nu med förslaget att region ska bli ny beteckning för landsting i sitt slutbetänkande: »Olika beteckningar används i olika delar av landet och det är ofta en annan beteckning på valsedeln vid allmänna val än den som används i kommunikationen med medborgaren. Samma beteckning bör användas i hela landet och i alla sammanhang«, skriver kommittén i ett pressmeddelande.

Regionbildningarna innebär att det regionala utvecklingsansvaret tas över från länsstyrelsen. Syftet är bland annat att flytta makten över de regionala frågorna närmare medborgarna.

På många håll har det uppstått förvirring när landsting blivit regioner, landstingsråd plötsligt ska kallas regionråd och landstingsstyrelser har blivit till regionstyrelser.

Rörigast har det varit i Västernorrland. Vid årsskiftet 2017 blev landstingsfullmäktige regionfullmäktige och landstingsrådet Erik Lövgren (S) blev regionråd Erik Lövgren. Men Landstinget Västernorrland förblev Landstinget Västernorrland.

Detta för att regionfullmäktige beslutat sig för att behålla landstingsnamnet. Anledningen var att spara pengar. Då levde de fortfarande i tron på att en storregion skulle bildas i Norrland 2019 och tyckte det var onödigt att byta namn för att ändå behöva byta det snart igen.

I februari i år tog dock Västernorrland hela klivet och bytte till sist namn till Region Västernorrland.

»Att genomföra ett namnbyte i det rådande ekonomiska läget som landstinget befinner sig i kan självklart ifrågasättas. Samtliga 17 landsting som hittills tagit över det statliga regionala utvecklingsansvaret har alla valt att byta namn till region. Vi bör heta det vi faktiskt numera är; en region«, skrev den politiska referensgruppen för namnbytet i en debattartikel i lokaltidningen Allehanda som motivering.

Namnbytet beräknas kosta sex miljoner kronor och många arbetstimmar.

Indelningskommittén

Kommittén som leds av Barbro Holmberg tillsattes i juli 2015 och fick i uppdrag att föreslå en ny läns- och landstingsindelning som innebar att Sverige skulle delas in i väsentligt färre län och landsting.

I juni 2016 föreslog kommittén att tre nya län, Norrlands län, Svealands län och Västra Götalands län, skulle bildas från 2018 och att motsvarande landsting skulle bildas från 2019. Regeringen gick inte vidare med förslaget.

2017 fick kommittén ett tilläggsdirektiv där det tidigare uppdraget att dela in Sverige i färre län och landsting togs bort.

I sitt slutbetänkande har kommittén föreslagit att en myndighetsgemensam regional indelning görs för tio statliga myndigheter och att region blir ny beteckning på landstingen.

Förslaget kommer nu gå ut på remiss. Efter det beslutar civilministern om en proposition kan läggas till riksdagen om en ändring i kommunallagen till 1 januari 2020.

Sju landsting kvar

  • Västerbottens läns landsting
  • Landstinget Dalarna
  • Landstinget i Värmland
  • Landstinget Blekinge
  • Landstinget i Kalmar län
  • Landstinget Sörmland 
  • Stockholms läns landsting 

Samtliga vill bli regioner från januari 2019. Stockholm, Kalmar och Blekinge har ansökt om att ta över det regionala utvecklingsansvaret och bilda region. Resten har fattat beslut om att påbörja en ansökan om regionbildning.

Landsting som vill bilda region och ta över det regionala utvecklingsansvaret gör en
ansökan till regeringen som bereder frågan och lägger en proposition till riksdagen.

En region har samma uppgifter som ett landsting, alltså främst hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och kultur. Men en region ansvarar dessutom för regional tillväxt och planering av infrastruktur.

Källa: Sveriges Kommuner och landsting, SKL