Under förra året tog patientnämnden i Stockholms läns landsting emot 7 636 ärenden. Det är ungefär lika många ärenden som nämnden tog emot 2016.

47 procent av fjolårets ärenden handlade huvudsakligen om vård och behandling. Ett annat problemområde var kommunikation mellan patient och vårdgivare, som stod för 18 procent av alla ärenden. 11 procent av ärendena handlade om organisation och tillgänglighet.

Fördelat på vårdtyp berörde 31 procent av samtliga registerade ärenden primärvård. Motsvarande siffra för akutsjukhus (exklusive geriatrisk vård) var 28 procent.

Trots att det totala antalet ärenden ligger på en närmast oförändrad nivå jämfört med 2016 syns dock mindre ökningar på vissa områden. Det gäller bland annat ärenden relaterade till cancer samt förlossningsvård och kvinnosjukdomar.

Enligt patientnämnden har antalet anmälningar avseende »specialitet obstetrik-gynekologi vid akutsjukhus och i specialistvård« ökat från 312 ärenden 2016 till 333 ärenden 2017.

Vad gäller antalet anmälningar från patienter med cancersjukdomar noterar patientnämnden en ökning med tio procent, till 349 ärenden, jämfört med 2016.

Dessutom skriver patientnämnden att antalet ärenden på bevakningsområdet läkemedel nästan fördubblats under de senaste fem åren, från 535 ärenden 2013 till 1 068 ärenden 2017.