Ett digitalt kliniskt beslutsstöd ska, till skillnad från kunskapsstöd, kunna ge patientspecifika råd och rekommendationer för exempelvis prevention, diagnostik och behandling.

Bland de främsta fördelarna är att beslutsstödet minskar risken för fel och förbiseenden. Det säger läkarna i en mindre studie som Sveriges läkarförbund och Swedish Medtech har beställt. Läkarna tror också att systemet kan göra att vården blir likriktad och konsekvent, och att det kan spara tid och resurser.

Men studien visar också på en del farhågor om vad som händer när läkare »ersätts« av maskiner. En av de största betänkligheterna är vad som händer med fingertoppskänsla och intuition, om beslutsstödet leder till en sorts automatisering av beslut. Relaterat till det finns en oro för att läkarna ska luta sig tillbaka och sluta tänka kritiskt, och därmed missa sådant som datorn inte tar hänsyn till.

Utifrån den erfarenhet som finns av digitala stöd i dag, finns också en del betänkligheter kring varningssystemen. I dagsläget upplevs att de varnar i tid och otid, vilket kan ha en tröttande effekt på läkaren som i stället kanske väljer att bortse från de varningar systemet ger.

Att läkarkåren utvecklat en viss skepticism allteftersom diverse system införts i vården framgår också av studien: »överlag finns en luttrad inställning när det gäller funktionalitet och användbarhet hos de IT-lösningar som man i vården har tillgång till«. Läkarna som deltagit i studien hyser alltså en del tvivel angående den praktiska tillämpningen, även om ett beslutsstöd upplevs som intressant.

Något som framhålls som mycket viktigt är ett nära samarbete med professionen och att införandet av systemet är kliniskt förankrat. Beslutsstödet i sig måste vara anpassat till vardagen och kopplat till det befintliga journalsystemet.

Studien har gjorts med 20 läkare i tre fokusgrupper, samt djupintervjuer med särskilt utvalda experter. Versionen som Läkartidningen har tagit del av är ett utkast som kan komma att revideras. 

Seminarium

Är du intresserad av att diskutera digitala kliniska beslutsstöd? Läkarförbundet arrangerar ett seminarium i ämnet den 7 mars. För mer information, kontakta joakim.skoog@slf.se.