Den nationella läkemedelslistan är ett ämne som stötts och blötts, inte minst ur juridisk synpunkt. Datainspektionen har tidigare sagt nej till läkemedelslistan då den inte haft sin utgångspunkt i den nya dataskyddsförordningen.

Efter det har E-hälsomyndigheten haft som uppdrag att förbereda införandet av en läkemedelslista. En del av det arbetet har handlat om tekniska anslutningar mellan vård- och apotekssystem, att uppskatta kostnader samt utreda behovet av cybersäkerhet.

Nu tar regeringen nästa steg. På torsdagens regeringssammanträde beslutas om lagförslag som är nödvändiga för en nationell läkemedelslista. Enligt den tidigare lagrådsremissen föreslås att läkemedelslistan, som är ett personregister, ska ersätta receptregistret och läkemedelsförteckningen.

Den nationella läkemedelslistan ska samla all information om läkemedel som skrivits ut till en patient, och läkemedel som hämtats ut på öppenvårdsapotek, på ett och samma ställe oavsett vem som skrivit ut receptet. Syftet är att öka patientsäkerheten.

– Äntligen, vi har arbetat länge med frågan, men för att få en helhetsbild över patienternas samtliga läkemedel måste även rekvisitionsläkemedlen så snart som möjligt inkluderas i läkemedelslistan, säger Heidi Stensmyren, ordförande i Sveriges läkarförbund, i ett pressmeddelande.

Lagen om nationell läkemedelslista föreslås träda i kraft år 2020 och användning av läkemedelslistan ska vara obligatorisk från 2022.

Du kan läsa mer om lagförslaget på regeringens webbplats.

 

Läs även:

Nytt steg mot nationell läkemedelslista

Efterlängtat lagförslag på plats – den nationella läkemedelslistan

Datainspektionen säger nej till förslag om läkemedelslista

Läkarförbundet: Staten måste se till att alla har ett digitalt förskrivarstöd