Tingsrätten skriver i sin dom att psykiatrisk tvångsvård på grund av vårdintyg och en läkares intagningsbeslut bara får pågå under en period om högst fyra veckor.

Om det finns behov av tvångsvård efter den perioden ska ansvarig läkare ansöka hos förvaltningsrätten om medgivande till fortsatt tvångsvård, men någon sådan ansökan skickades aldrig in för en patient som vårdades vid en psykiatrisk avdelning i södra Sverige.

Drygt en månad efter att tidsfristen på fyra veckor löpt ut uppmärksammade en annan överläkare att patienten fortfarande vårdades med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård, trots att någon ansökan om medgivande inte skickats in.

Läkaren i fråga anser sig inte ha agerat oaktsamt. Felet beror enligt läkaren på att patientens namn inte fanns med på listor som den medicinska sekreteraren upprättade. Dessutom pekar läkaren på att det var mycket att göra på avdelningen under den aktuella tidsperioden.

Tingsrätten konstaterar att läkaren hade det yttersta ansvaret att inom fyra veckor från beslut om inläggning ansöka hos förvaltningsrätten om medgivande till fortsatt tvångsvård.

Enligt tingsrätten borde läkaren själv ha haft kontroll över när fristen på fyra veckor gick ut för de patienter som tvångsvårdades på avdelningen. Att den aktuella patientens namn inte fanns med på de listor som den medicinska sekreteraren överlämnade kan således inte frita läkaren från ansvar.

Rätten anser att det inte går att dra någon annan slutsats än att läkaren agerat oaktsamt och att gärningen inte kan betraktas som ringa.

Läkaren döms för tjänstefel och påföljden blir 60 dagsböter.