– Det är positivt att vi nu gör det möjligt för fler ofrivilligt barnlösa att få den hjälp de behöver från sjukvården, säger socialminister Annika Strandhäll i ett pressmeddelande.

Tidigare har det inte varit möjligt att genomgå befruktning utanför kroppen med enbart donerade könsceller – men nu tas kravet att det ska finns en genetisk koppling mellan barnet och en av föräldrarna bort.

Förslaget innebär även att barnets rätt till information om sitt ursprung stärks, att fler verksamheter än universitetssjukhus får utföra assisterad befruktning med donerade könsceller och att det blir lättare att fastställa faderskap enligt svensk lag för den genetiska fadern till ett barn som fötts av en kvinna via ett surrogatarrangemang utomlands.

I situationer där personer får barn efter att någon eller båda föräldrarna har ändrat könstillhörighet ska reglerna ändras så att en man som föder ett barn ska betraktas som barnets pappa.

Reglerna om föräldraskap efter assisterad befruktning i utlandet blir desamma för olikkönade och samkönade par. Kravet är att behandlingen har utförts vid en behörig inrättning och barnet ska ha rätt att ta del av uppgifter om donatorn.

Ägg som blivit över efter ett par eller en ensamstående kvinnas befruktning ska få doneras till en annan kvinna om paret/kvinnan gett sitt samtycke och redan har minst ett barn. Samtycket kan återkallas fram tills det donerade ägget har införts i den andra kvinnan.

Lagändringarna föreslås gälla från 2019.