Enligt förslaget ska de svårast skadade, så kallade multitraumapatienter, i första hand vårdas på Sahlgrenska universitetssjukhuset som blir regionalt traumacentrum med en roll som beskrivs som en »motor«. Sjukhuset ska ha huvudansvar för att driva, utveckla och organisera regionens traumasjukvård.

– Det här ger oss möjlighet att öka kapaciteten och ytterligare höja kvaliteten i omhändertagandet av traumapatienter. Det säkerställer också patientsäkerheten, säger Hans Lönroth, områdeschef på Sahlgrenska universitetssjukhuset, i ett pressmeddelande.

Sex sjukhus ska kunna ta emot traumapatienter dygnet runt: Skaraborgs sjukhus i Skövde, Södra Älvsborgs sjukhus i Borås, Norra Älvsborgs länssjukhus, Kungälvs sjukhus, Östra sjukhuset och Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Även andra sjukhus med akutmottagning kan dock behöva ta emot traumafall och behöver därför, enligt förslaget, ha kompetens att stabilisera svårt skadade innan de kan transporteras vidare. Ambulanssjukvården föreslås få en förstärkning i form av höjd kompetens och utrustning.

2015 och 2016 gjordes en utredning av traumasjukvården i Västra Götalandsregionen, där slutsatsen blev att en samordning behövs. Andra nationella utredningar, bland annat från Socialstyrelsen, har kommit fram till att kompetens och beredskap behöver stärkas i den svenska traumasjukvården, bland annat på grund av ökade risker för terrordåd.

En risk- och konsekvensanalys har genomförts. De fackliga representanterna är positiva till idén om en samordning och nivåhöjning av traumasjukvården men ser »stora utmaningar i att få en traumavård som fungerar optimalt i hela vårdkedjan«, enligt en skrivelse som bifogas förslaget.

De har ett flertal invändningar. Facken saknar en definition av vilka typer av trauman som ska skickas vidare till det regionala traumacentret vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. De saknar också en precisering av vad den »generella höjningen« av traumavården som beskrivs i förslaget innebär, liksom en värdering av vilka resurser som behövs i form av extra jourlinjer och utökad ambulansverksamhet så att områden inte kommer att stå helt utan ambulans.

De fackliga representanterna vill även se en plan för hur ambulansverksamheten ska byggas ut och vilken kompetens som krävs. De påpekar att fler resor till traumacentret vid Sahlgrenska universitetssjukhuset innebär förlängda transporttider, vilket i sin tur ställer högre krav på personalen som arbetar i ambulansverksamheten. Enligt dem kan resorna kräva att personalen på sjukhuset som har stabiliserat patienten behöver följa med ambulansen, vilket de påpekar är svårt att klara – särskilt nätter och kvällar – med tanke på den nuvarande personalsituationen.

Regionfullmäktige ska ta ställning till förslaget vid sitt nästa möte.