De medicinska åldersbedömningarna inom ramen för asylprocessen, som började genomföras under 2017, har vållat stor debatt, inte minst i Läkartidningen. Bland annat har Rättsmedicinalverkets val av metoder och det vetenskapliga underlaget för dessa varit ifrågasatt.

Statens medicinsk-etiska råd, Smer, tog under hösten 2016 på eget initiativ fram ett slags ramverk kring etiska aspekter när det gäller användandet av medicinska åldersbedömningar i asylprocessen.

I ett nytt uttalande understryker Smer att man inte har kompetens att bedöma olika metoders precision eller hur man ska tolka den vetenskapliga litteraturen på metodområdet. Men mot bakgrund av den senaste tidens debatt i frågan anser Smer att det är angeläget att på nytt påminna om de ställningstaganden som rådet tidigare gjort.

Bland annat anser Smer att medicinska åldersbedömningar inte ska användas rutinmässigt, utan endast när det råder tvivel kring den asylsökandes ålder efter bedömning av exempelvis muntlig och skriftlig bevisning.

Smer anser också att en asylsökande som själv vill använda medicinsk åldersbedömning ska erbjudas det, samt ges anpassad information om vad åldersbedömningen innebär. Bedömningen bör inte heller genomföras utan samtycke.

Smer menar också att medicinsk åldersbedömning kan tillföra viktig information, men endast om man använder de metoder som har starkast vetenskapligt stöd och om man tar hänsyn till metodernas felmarginaler vid den slutgiltiga åldersbedömningen. Dessutom måste osäkerheter och felmarginaler i metoderna tydligt redovisas så att bedömningen blir så transparent, rättssäker och förutsägbar som möjligt.

Smer påpekar också att man i uttalandet från 2016 efterlyste fler vetenskapliga studier för att öka kunskapen om vilka metoder som ska användas och för att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt. Smer lyfte också fram att ansvariga myndigheter kontinuerligt måste utvärdera de metoder som används och att dessa måste uppdateras och bytas ut enlighet med nya forskningsrön.

Tal del av Smers uttalande här.

Läs också:

RMV bedömer åter flickors ålder

RMV står fast vid metod för medicinska åldersbedömningar

Rättsläkare lämnar RMV: »Jag kan inte stå för hanteringen av medicinska åldersbedömningar«

Europarådet kritiskt till Sveriges medicinska åldersbedömningar

En majoritet av flickor nära 18 år kan felbedömas som vuxna med MR-knä

RMV ser över metod efter uppgifter i Läkartidningen