2016 gav regeringen Socialstyrelsen och Vetenskapsrådet i uppdrag att bedöma universitetssjukvården och den kliniska forskningen i förhållande till det så kallade ALF-avtalet, ett avtal mellan staten och de sju landsting som har universitetssjukhus. På det stora hela visar utvärderingen på en god universitetssjukvård i Sverige. Men det finns också saker som måste förbättras.

– Vår granskning har visat att det råder brist på personer med docentkompetens vid flera av landets universitetssjukvårdsenheter, vilket kan drabba den kliniska forskningen, säger Socialstyrelsens projektledare Helena von Knorring i ett pressmeddelande.

En annan sak som utvärderingen lyfter är vägen till en docentur. Den är för svår och tar för lång tid. För att förbättra situationen behövs strategiska insatser för att få fler att börja forska tidigare och få mer stöd på vägen, menar Helena von Knorring.

Socialstyrelsens utvärdering visar också att det behövs en större andel forskare med kombinationstjänster, det vill säga anställning både vid universitetet och den därtill kopplade sjukvården. Sjukvården bör också ha en handlingsplan för att tillämpa kunskapsstöd och arbetsformer för att öka patientdelaktigheten. Myndigheten ser även gärna att handledarutbildningen förbättras och föreslår därför en diskussion om detta på nationell nivå.

Socialstyrelsen föreslår 27 miniminivåer för universitetsjukvårdsenheterna när det gäller klinisk forskning, utbildning av läkare och utveckling av hälso- och sjukvård. Det ska till exempel finnas minst en kliniskt verksam doktorand och en kontinuerlig produktion av vetenskapliga artiklar.

Vilka konsekvenser det skulle få för en universitetssjukvårdsenhet som inte följer miniminivåerna är oklart. Sådana rekommendationer kan Socialstyrelsen komma med vid nästa utvärdering om fyra år. Därefter är det upp till repektive landsting att bestämma hur man ska agera.

Vetenskapsrådet menar bland annat att tillgången till olika kvalitetsregister och biobanker ger goda förutsättningar för klinisk forskning. En slutsats är dock att en mer omfattande samordning utifrån nationella strategier skulle höja kvaliteten ytterligare. Forskningen skulle också på vissa områden gynnas av större nationella samarbeten.

Läs utvärderingarna på Socialstyrelsens respektive Vetenskapsrådets webbplatser.

Avtal sedan 1980-talet

ALF-avtalet mellan landsting och universitet ska bland annat reglera hur universitetssjukvårdsenheter utses och hur ALF-ersättningen ska fördelas utifrån kraven för läkarexamen och målsättningar.

Avtalet har funnits sedan 1980-talet. Det nuvarande trädde i kraft 2015. Enligt avtalet ska universitetssjukvården utvärderas vart fjärde år.

Sveriges samtliga, vid tiden för Socialstyrelsens utvärdering, 202 universitetssjukvårdsenheter har svarat på myndighetens enkät, och därtill har myndigheten gjort platsbesök vid 34 av dem.

Vetenskapsrådets utvärdering har gjorts av 70 internationella experter som granskat olika underlag, till exempel bibliometriska analyser, publikationer och självvärderingar, och intervjuat representanter för landsting och universitet.