I dag saknas rekommendationer på nationell nivå när det gäller vaccination mot kikhosta och pneumokocker hos för tidigt födda barn. På vissa håll i landet erbjuds dock den här gruppen vaccin redan vid åtta veckors ålder och enligt Folkhälsomyndigheten finns det alltså stöd för det.

Att påbörja vaccination vid åtta veckors ålder ger ett viktigt skydd hos prematurt födda – som har ökad risk att drabbas av allvarliga infektioner som kikhosta – konstaterar myndigheten som tillsammans med norska Folkhälsoinstitutet har ringat in det som hittills rapporterats kring effekt och säkerhet när det gäller vaccin mot kikhosta och pneumokocker hos för tidigt födda.

Enligt resultaten av litteraturstudien reagerar immunförsvaret hos prematura barn på ungefär samma sätt på vaccination som hos barn som föds fullgångna. Barn som fötts före graviditetsvecka 30 och barn med betydande sjuklighet bör dock övervakas i minst 48 timmar efter det första vaccinationstillfället – och helst vaccineras innan de skrivs ut från sjukhus.

– I arbetet med att ta fram nationella riktlinjer för vaccination av för tidigt födda barn kommer de aktuella resultaten och slutsatserna från litteraturgranskningen att utgöra en viktig grund, säger Bernice Aronsson, barnläkare och utredare vid Folkhälsomyndigheten i ett uttalande på myndighetens webbplats.