I syfte att stärka Socialstyrelsens arbete med att bidra till en god tillgång på specialistläkare ger nu regeringen myndigheten två nya uppdrag.

Ett uppdrag handlar om att Socialstyrelsen för 2018 ska upphandla fler SK-kurser. Dessutom ska myndigheten göra en studie om hur tillgången på kursgivare ska säkras framöver.

Socialstyrelsens andra uppdrag innebär att myndigheten ska göra en samlad kartläggning och bedömning av både tillgången och det långsiktiga behovet av specialistläkare inom samtliga specialiteter. Kartläggningen, som ligger utöver myndighetens årliga rapportering om tillgång och efterfrågan på legitimerad vårdpersonal, ska göras på nationell och regional nivå och omfatta både offentliga och privata vårdgivare.

I uppdraget ingår också lämna förslag på hur dimensioneringen av ST-tjänster ska göras på ett mer effektivt sätt. Syftet är att minska bristen av olika sorters specialistläkare och fokus ska ligga på de specialiteter där det finns en stor brist.

I genomförandet av uppdraget ska Socialstyrelsen samarbeta med Sveriges läkarförbund och Sveriges Kommuner och landsting, SKL.

– Rätt kompetens på rätt plats är en grundbult i en väl fungerande sjukvård med en god tillgänglighet. Där är specialistläkare av olika slag väldigt viktiga. Genom fler kurser och att se över hur vi kan lösa fördelningen av specialisttjänster över landet kan vi växla upp arbetet för vårdens kompetensförsörjning, säger socialminister Annika Strandhäll (S) i ett pressmeddelande.

Jonas Ålebring, ordförande i Sveriges yngre läkares förening, välkomnar regeringens initiativ.

– Vi är väldigt positiva till att staten tar ansvar på områden där landstingen har svårt att nå målen, och läkarnas kompetensförsörjningskedja är ju just ett sådant område. Landstingen har länge haft ansvar för kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården men de har fortfarande inte löst problemen och de har svårt att samordna sig. Vi ser att en nationell samordning är framtiden för kompetensförsörjningen för läkare, för som det är i dag fungerar det inte.

Däremot hade han gärna sett att Socialstyrelsens uppdrag var något bredare.

– Vi hade önskat att regeringen skulle inkludera dimensioneringen av AT-platser i det här uppdraget också, för där ser vi en av de stora flaskhalsarna för att få fram färdiga specialistläkare. Förslagen kring bastjänstgöring är ett jättebra steg på vägen, men vi måste ta tag i AT redan nu.

Läs också:

Socialstyrelsen: Fortsatt stor personalbrist i hälso- och sjukvården

Allt svårare att hitta kursgivare till SK-kurser: »Inte hållbart att ST-läkares utbildning bygger på god vilja«

Så ska SK-kurser upphandlas

Socialstyrelsen vill ha bättre samordning för läkares specialistutbildning